مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

مسائل-سیاسی-و-اقتصادي-جهان-سوم(بخش-اول)

 

 مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

  توضیحات محصول :مسائل سیاسی و اقتصادي  جهان سوم(بخش اول)کتاب های خلاصه منابع رشته علوم سیاسی  به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول :مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم 
 

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین براي گروه بزرگی از کشورهاي جهان ( شامل بیشتر کشورهاي آفریقا – آمریکاي لاتین و آسیا ) بوده است .

با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و مفهومی متغیر و در عین حال  مبهم داشته و در واقع محملی براي تعریفها و تفسیرهاي متفاوت درباره این دسته از کشورها و عنوانی براي ذکر مشخصات مختلف جغرافیایی – اقتصادي – اجتماعی – هسیاسی و غیر آنها بوده است . شاید مهمترین علت کار برد
وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع معنایی آن باشد
گفته می شود اولین بار در سال 1952 یعنی در اوج جنگ سرد – جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوي به نام آلفرد
سووي ( Alfred sauvy) این اصطلاح را به منظور طبقه بندي آن دسته از کشورهاي جهان که از دو بلوك سیاسی –  نظامی و اقتصادي آن زمان ( بلوك شرق و غرب ) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ نیز این
اصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر نیروي سوم و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده می شد
. این موضوع که اصطلاح جهان سوم – و دیگر اصطلاحات متصف به سوم – ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد امري  اتفاقی نبود و توضیحی مختصر درباره علل آن می تواند بخشی از معناي این اصطلاح را روشن کند .

پس در این خصوص  باید به دو موضوع اشاره کرد : نخست اینکه کشور فرانسه از همان ابتداي تشکیل بلوك بندي جهانی پس از جنگ  جهانی دوم نسبت به موقعیتش در بلوکی که واقع شده بود ( به ویژه نسبت به اتحاد نظامی ناتو ) ناخشنود بود و همواره
به نوعی تمایل خود را به استقلال از این بلوك بندي نشان میداد . به کار گیري اصطلاحات مزبور طی آن سالها از سوي
فرانسویان می تواند به نوعی فرافکنی این تمایل تعبیر شود . دوم اینکه کلمۀ سوم در تاریخ تحولات سیاسی فرانسه سابقه  طولانیتري هم دارد . این سابقه به دوران انقلاب کبیر فرانسه ( 1789 ) بر میگردد . اصطلاح طبقه سوم و حکومت سوم
از اصطلاحاتی است که طی آن دوران به کار برده می شد و معناي آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادي با معناي  جهان سوم در جهان امروز داشت .

قبل از انقلاب فرانسه طبقه متوسط روبه رشد شهري ( بورژوازي ) در مقابل دو طبقه  بالاي آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا ) به طبقه سوم معروف بود و در سالهاي اولیه انقلاب فرانسه ، حکومت انقلابی که  از میان همین طبقه بر خاسته بود خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی ( دربار و کلیسا ) حکومت سوم مینامید.

سیریل ادوین بلک نیز این چهار مرحله را براي نوسازي بر میشمرد
 -1 ظهور نوگرایی و جنگ با سنت 
 -2 پیروزي نوگرایی و ایجاد رهبري طرفدار نوگرایی 
 -3 تحول عظیم اقتصادي و اجتماعی 
 -4 یکپارچگی جامعه «16» مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول
 
مهمترین انتقادي که بر این دسته از تعاریف نوسازي وارد شده این است که آنها استنباط خاصی را که خود از مراحل
تحول جوامع غربی داشته اند به سادگی به همۀ جوامع دیگر تعمیم دادهاند
نحله ساختارگراي مکتب نوسازي بر تفکیک مشخصات جامعه مدرن از جامعه سنتی تأکید کرده ، فرایند حرکت به
وضعیت نوین را در زمینههاي مختلف اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی ذکر میکند . مثلاً تالکوت پارسونز مفهوم
متغیرهاي الگویی را براي توضیح نوسازي به کار گرفته است . منظور از متغیرهاي الگویی این است که در جریان نوسازي
گونه اي از رفتارها یا وضعیتها به گونهاي دیگر تبدیل می شود .

مجموعه تست
1 - معیار ارسطو در تقسیم نظامهاي سیاسی به دو نوع مطلوب و منحرف چیست ؟ 
 -1 عدالت یا مصلحت عمومی -2 عدالت یا قانون موضوعه 
 -3 عدالت یا رفاه شهروندان -4 عدالت یا عرف اجتماعی 
 -2 نظریۀ نظم خود انگیخته در جامعه و سیاست توسط کدام فیلسوف سیاسی ارائه شده است ؟ 
 -1 رابرت نوزیک -2 یورگن هابرماس 
 -3 فریدریش هایک -4 آیزایابرلین 
3 - فلسفۀ سیاسی کارل پوپر چه نوع دولت و نظام سیاسی را توصیه میکند ؟ 
 -1 دولت حداقلی و حمایت گر -2 دولت لیبرال و مداخله گر 
 -3 دولت لیبرال و حداقلی -4 دولت دموکراتیک و حمایتگر 
 -4 مهمترین تغییر تئوریک لنین درباره نظریۀ انقلاب مارکیستی طرح نظریه اي دربارة ..... بود
 -1 انقلاب روستائیان -2 انقلاب کارگران 
 -3 وقوع انقلاب در کشورهاي عقب ماندة جهان -4 وقوع انقلاب در کشورهاي صنعتی پیشرفته 
5 - دو مبناي انسان شناختی در فلسفۀ سیاسی محافظه کاران کدامند ؟ 
 -1 آزادي انسانها و برابري عقل انسان -2 نا برابري انسانها و بدبینی به عقل انسان 
 -3 برابري انسانها و بدبینی به عقل انسان -4 نا برابري انسانها و اعتماد به عقل انسان 
6 - کدام نوع حکومت یکی از حکومتهاي خوب و مورد نظر ارسطو است ؟ 
 -1 تیترانی -2 الیگارشی -3 دموکراسی -4 آریستوکراسی 
 7 – روش کار ماکیاول در کتابهاي شهریار و گفتارها چیست ؟ 
 -1 استناد به تاریخ و عبرت آموزي عملی -2 تحلیل جامعه شناختی اندیشۀ سیاسی 
 -3 تحلیل فلسفی اندیشۀ سیاسی -4 استناد به قوانین فلسفۀ تاریخ 
 8 – کدام گروه در برگیرندة نام متفکران محافظه کار سدة بیستم است ؟ 
 -1 آیزایابرلین مایکل اوکشات هاناآرنت -2 مایکل اوکشات – لئواشتراوس – اورتگایی گاست 
 -3 فریدریش هایک – جان راولز – مرج سانتیانا -4 امانوئل والرشتاین – موریس مولوپونتی – کارل بارت « 164» مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول
 
 9 – مکتب فرانکفورت بنیانگزار کدام نظریه است ؟ 
 -1 مارکیسم ارتدکس -2 ساختار گرایی -3 انتقادي -4 نئولیبرالیسم 
 10 – فلسفۀ سیاسی ژان ژاك روسو از کدام نهضت ادبی و فلسفی مایه گرفته است ؟ 
 -1 دادائیسم -2 رمانتیسم -3 کلاسیسم -4 نئوکلاسیسم

پاسخ مجموعه تست بخش دوم 
 
1- گزینه (3) صحیح است
2- گزینه (3) صحیح است
3- گزینه (3) صحیح است
4- گزینه (3) صحیح است
5- گزینه (2) صحیح است
6- گزینه (4) صحیح است
7- گزینه (1) صحیح است
8- گزینه (2) صحیح است
9- گزینه (3) صحیح است
10- گزینه (2) صحیح است

دانلود فایل


download

دانلود مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) رشته علوم سیاسی ,دانلود , مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) رشته علوم سیاسی دانلود مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) , رشته علوم سیاسی , اصطلاح جهان سوم , رشد شهري , بورژوازي ,,,

علوم سیاسی

مسائل سیاسی جهان اسلام

سایر رشته های فنی مهندسی

گذری بر روشهای تحلیل سیاسی

سایر رشته های فنی مهندسی

مسائل سیاسی جهان اسلام

سایر رشته های فنی مهندسی

طرح توجيه فني و اقتصادي

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق سازمان تجارت جهاني

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper