تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور

تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور

تجارت-جهانی-و-پیوستن-ایران-به-wto-و-تاثیر-آن-بر-صنعت-بیمه-کشور

 موضوع تحقيق:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

هدف از انتخاب موضوع:
هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

مقدمه:
صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ....معطوف مي‌سازد.
امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.
صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.
چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.
بر همين اساس در اين پايان نامه ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

فهرست:
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه   
۱-۲) موضوع تحقیق    
۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع    
۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق   
۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق   
۱-۶) فرضیات تحقیق    
۱-۷) سابقه تحقیق    
۱-۸) روش تحقیق    
۱-۹) جامعه آماری    
۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها   
۱-۱۱) کلید واژه‌ها    
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
۲-۱-۱) مقدمه   
۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)    
۲-۱-۳) اصول اساسی گات   
۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد   
۲-۱-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی    
۲-۱-۳-۳) اصل مشورت   
۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها   
۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات    
۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران    
۲-۱-۷-۲) شورای عمومی    
۲-۱-۷-۳) کمیته‌ها    
۲-۱-۷-۴) دبیرخانه    
۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم‌گیری    
۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات    
۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات    
۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات    
۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات    
۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات    
۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه   
۳-۱-۱۲) تعهدات کلی    
۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد   
۲-۱-۱۲-۲) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو   
۲-۱-۱۲-۳) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات    
۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه‌های بازرگانی محدود کننده    
۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازی    
۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات    
۲-۱-۱۲-۷) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه    
۲-۱-۱۳) روند آزادسازی تجارت خدمات    
۲-۱-۱۳-۱) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل    
۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    
۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند:    
۲-۱-۱۴) عضویت در سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۱۴-۱) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق   
۲-۱-۱۴-۳) فرایند الحاق    
۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه    
۲-۱-۱۶) ایران و سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۱۶-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 
۲-۱-۱۷) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی    
۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات    
۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد   
بخش دوم- بیمه
۲-۲-۱) مقدمه   
۲-۲-۲) تعریف واژه بیمه   
۲-۲-۳) تعریف بیمه    
۲-۲-۴) تعریف صنعت بیمه   
۲-۲-۵) تقسیم‌بندی انواع بیمه    
۲-۲-۶) تاریخچة بیمه    
۲-۲-۶-۱) تاریخچة بیمه در ایران    
۲-۲-۶-۲) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی    
۲-۲-۷) نظریه بیمه و اقتصاد   
۲-۲-۸) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان    
۲-۲-۹) تأثیر بر موازنه ارزی    
۲-۲-۱۰) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید   
۲-۲-۱۱) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه    
۲-۲-۱۲) بیمه و صادرات    
۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازی بیمه   
۲-۲-۱۴) مروری بر تحولات بیمه در ایران    
۲-۲-۱۵) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰   
۲-۲-۱۵-۱) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران    
۲-۲-۱۶) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران    
۲-۲-۱۷) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی    
۲-۲-۱۸) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه    
۲-۲-۱۸-۱) خصوصی سازی چیست؟   
۲-۲-۱۹) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه   
بخش سوم- مطالعه موردی
۲-۳-۱) مقدمه    
۲-۳-۲) تعهدات خاص    
۲-۳-۳) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات    
۲-۳-۴) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب    
۲-۳-۵) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی    
۲-۳-۵-۱) صنعت بیمه چین   
۲-۳-۵-۲) بیمه گران خارجی در چین   
۲-۳-۵-۳) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین   
۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO    ۱۳۴
۲-۳-۵-۵) نتیجه‌گیری    
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱) مقدمه    
۳-۲) نوع و روش تحقیق    
۳-۳) جامعه آماری    
۳-۴) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data    
۳-۵) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data    
۳-۶) روشهای تخمین مدلهای Panel Data    
۳-۶-۱) اثرات ثابت    
۳-۶-۲) اثرات تصادفی    
۳-۷) آزمون اثرات ثابت    
۳-۸) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه    
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای در کشورهای در حال توسعه   
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای در حال توسعه    
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حالتوسعه از کل بازار بیمة جهانی   
۳-۹) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data    ۱۵۵
۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندی    
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه    
۴-۲) آزمون فرضیه‌ها    
۴-۲-۱) فرضیة ‌فرعی شماره ۱   
آزمون برابری عرض از مبدأها   
صحت آماری تخمین    
تجزیه و تحلیل نتایج   
۴-۲-۲) فرضیه فرعی شماره ۲   
آزمون برابری عرض از مبدأها   
صحت آماری تخمین    
تجزیه و تحلیل نتایج   
۴-۲-۳) فرضیه فرعی شماره ۳   
آزمون برابری عرض از مبدأها   
صحت آماری تخمین    
تجزیه و تحلیل نتایج   
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه    
۵-۲) نتیجه‌گیری    
۵-۳) رهنمودها   
منابع و مأخذ
- منابع فارسی   
- منابع انگلیسی  

دانلود فایل


download

مقررات wto, تأثیر توافق نامه WTO ,تحقیق درباره تجارت جهانی,پیوستن ایران به تجارت جهانی,دانلود مقاله در مورد پیوستن ایران به WTO,WTO چیست,تاثیر پیوستن ایران به WTO, اصول اساسی گات,مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی,تحقیق در مورد اقتصاد کلان

اقتصاد

تحقیق سازمان تجارت جهاني

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

سازمان بهداشت جهانی

سایر رشته های فنی مهندسی

سازمان تجارت جهانی wto

سایر رشته های فنی مهندسی

مديريت واردات در مقررات WTO

سایر رشته های فنی مهندسی

شرکت کارگزاری بیمه صافات

سایر رشته های فنی مهندسی

عنوان بیمه اشخاص

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper