پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار

پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار

پروژه-آشنایی-با-ساختمان-و-طرز-کار-نیروگاه-بخار

مقدمه:
در دنيا 5 منبع انرژی ، كه تقريباً تمام برق دنيا را مهيا می كنند ، وجود دارد . آن ها ذغال سنگ ، نفت خام ، گاز طبيعی ، نيروی آب و انرژی هسته ای هستند . تجهيزات هسته ای ، ذغالی و نفتی از چرخه ی بخار برای برگرداندن گرما به انرژی الكتريكی استفاده می كنند.
نيروگاه بخاری از آب بسيار خالص در يك چرخه يا سيكل بسته استفاده می كند . ابتدا آب در بويلرها برای توليد بخار در فشار و دماي بالا گرما داده می شود كه عموماً دما و فشارآن در يک نيروگاه مدرن به 150 اتمسفر و550 درجه سانتيگراد می رسد . اين بخار تحت فشار زياد توربين ها را ( كه آن ها هم ژنراتورهای الكتريكی را می گردانند ، و اين ژنراتورها با توربين ها به طور مستقيم كوپل هستند ) می گردانند يا اصطلاحاً درايو می كنند . ماكزيمم انرژی از طريق بخار به توربين ها داده خواهد شد فقط اگر بعداً همان بخار اجازه يابد در يك فشار كم ( به طور ايده آل فشار خلاء ) از توربين ها خارج شود . اين مطلب می تواند توسط ميعان بخار خروجی به آب به دست آيد.
سپس آب دوباره به داخل بويلرها پمپ می شود و سيكل دوباره شروع می گردد . در مرحله ی تقطير مقدار زيادی از گرما مجبور است از سيستم استخراج شود . اين گرما در كندانسور كه يك شكل از تبادل كننده گرمايی است ، برداشته می شود . مقدار بيشتری از گرمای آب ناخالص وارد يك طرف كندانسور می شود و آن را از طرف ديگر ترک می كند به صورت آب گرم ، داشتن گرمای به اندازه كافی استخراج شده از بخار داغ برای تقطير آن به آب . در هيچ نقطه ای نبايد دو سيستم آبی مخلوط شوند . در يك سايت ساحلی آب ناخالص داغ شده به سادگی به دريا برگشت داده می شود در يک نقطه با فاصله كوتاه . يک نيروگاهGW 2 به حدود 60 تن آب دريا در هر ثانيه احتياج دارد . اين برای دريا مشكل نيست ، اما در زمين تعداد كمی از سايت ها می توانند اين قدر آب را در يك سال ذخيره كنند . چاره ديگر بازيافت آب است .
برج های خنک كن برای خنك كردن آب ناخالص استفاده می شوند به طوری كه آن می تواند به كندانسورها برگردانده بشود ، بنابراين همان آب به طور متناوب بچرخش در می آيد . يك برج خنك كن از روی ساختار سيمانی اش كه مانند يك دودكش خيلی پهن است شناخته شده است و به صورت مشابه نيز عمل می كند . حجم زيادی از هوا داخل اطراف پايه ( در پايين و داخل و مركز لوله برج ) آن كشيده می شود و از ميانه بالايی سرباز آن خارج می شود . آب گرم و ناخالص به داخل مركز داخلي برج از تعدادی آب پاش نرم ( آب پاش با سوراخ های ريز ) پاشيده می شود و هنگامی كه آن فرو می ريزد با بالا رفتن هوا ( توسط هوای بالا رونده ) خنک می شود.  سرانجام آب پس از خنك شدن در يك حوضچه در زير برج جمع می شود . برج خنک كن واقعاً يك تبادل دهنده ی گرمايی   دوم ، كه گرمای آب ناخالص را به هوای اتمسفر می فرستد ، است ، اما نه مانند تبادل دهنده گرمايی اول ، در اين جا دو سيال اجازه می يابند با هم تماس داشته باشند و در نتيجه مقداری ار آب توسط تبخير كم می شود.
برج های خنك كن هرگز قادر به كاهش دمای آب ناخالص تا پايين تر از دمای حدی هوا نيستند به طوری كه كارآيی كندانسور و از آن جا كارآيی تمام نيروگاه در مقايسه با يك سايت ساحلی كاهش می يابد . همچنين ساختمان برج های خنك كن قيمت كلی ساختمان و بنای نيروگاه را افزايش می دهد.
احتياج برای خنک كردن آب يك فاكتور مهم در انتخاب سايت نيروگاهی زغالی ، نفتی و   هسته ای است . يك سايت كه مناسب است برای يك نيروگاه كه از يك نوع سوخت استفاده می كند به ناچار مناسب نيست براي يك نيروگاه كه ار نوع ديگری سوخت استفاده می كند.


فهرست:
مقدمه
نيروگاه ها          Power Stations
نيروگاه های ذغال – سوختی  ( Coal-Fired Power Stations )
نيروگاه های نفت – سوختی  ( Oil-Fired Power Stations )
نيروگاه های هسته ای  ( Nuclear Power Stations )
نيروگاه های برق – آبی  ( Hydroelectric Power Stations )
نيروگاه های برق
تأثير خواص توليد و انتقال
تبديل انرژی با بكارگيری بخار
نيروگاه بخاری براساس سيكل رانكين عمل می كند
بويلرها در بستر جريانی
تبديل انرژی با استفاده از آب
توربين های گازی
 فصل اول : تعاريف اولیه نیروگاه های بخار
 فصل‌ دوم‌ : اصول‌ كلی‌
بخش 1 – چگونگی‌ ساختمان‌
بخش 2 –  لوحه‌ شناسايی‌
بخش 3 – مدارك‌ و مشخصات‌ مولد بخار
بخش 4 – بازرسی‌
 فصل‌ سوم – مولدها‌ی بخار با فشار متوسط‌ و قوی‌
بخش 1 – مركز توليد بخار ( ديگ‌ خانه‌ )
بخش 2– دريچه‌ های بازديد و انفجار
بخش 3– سوپاپ ‌های‌ اطمينان‌
بخش 4– شيرهايی قطع‌ جريان‌ بخار
بخش 5 –  لوله ‌های‌ منبع‌ آب‌ پركن‌ مولدهای‌ بخار
بخش 6 – فشار سنج‌
بخش 7 – وسايل‌ آب‌ نما
بخش 8 – شيرهای‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌
بخش 9 – فشنگ‌ فوزيبل‌
بخش 10 – سيستم‌ كنترل‌ خود كار سطح‌ آب‌
بخش 11– زير آب‌ يا لوله‌ های‌ تخليه‌ مولدهای‌ بخار
بخش 12– آبرسانی‌ مولدهای‌ بخار
بخش 13– پيش‌ گرم‌ كن‌ آب‌
بخش 14– دستگاه‌ خودكار مكش‌ دود
بخش 15– سيستم‌ های‌ سوخت‌ رسانی مولدها
بخش 16 –  اتوكلاوهايي‌ كه‌ مستقيماً با شعله‌ گرم‌ مي ‌شوند
فصل‌ چهارم : مولدهای‌ بخار با فشار كم‌ و ديگ های‌ آب‌ داغ‌
بخش‌ 1 - فشار و درجه‌ حرارت‌
بخش‌ 2 - دريچه‌ هاي‌ بازديد
بخش‌ 3 – سوپاپ‌ اطمينان‌
بخش‌ 4 – سوپاپ‌ اطمينان‌ فشار آب‌
بخش‌ 5 - منبع‌ آب‌ پركن‌ ( منبع‌ انبساط ‌)
بخش‌ 6 – فشار سنج‌
بخش‌ 7 – فشار سنج‌ آب‌
بخش‌ 8 - تنظيم‌ كننده‌ سوخت‌ به‌ وسيله‌ فشار بخار
بخش‌ 9 – دماسنج‌
بخش‌ 10 – دستگاه‌ تنظيم‌ سوخت‌ به‌ وسيله‌ درجه‌ حرارت‌
بخش‌ 11 – آب‌ نمای‌ شيشه‌ ای‌
بخش‌ 12 – شيرهای‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌   
بخش‌ 13– سيستم‌ لوله‌ های‌ ديگ‌
بخش‌ 14 - زير آب‌ و تأسيسات‌ تخليه‌ ديگ‌
بخش‌ 15 – لوله ‌های‌ آب‌ رسانی‌
بخش‌ 16 – دستگاه‌ های‌ خود كار آب‌ رساني‌ و قطع‌ سوخت‌
فصل ‎پنجم – بهره‎ برداری‌ و مراقبت‌ مولدهای‌ بخار و ديگ های‌ آب داغ
بخش‌ 1 – كليات‌
بخش‌ 2 – مقدمات‌ برای راه‌ اندازی‌ مولدها
بخش‌ 3 - گرم‌ كردن‌ مولدهای‌ بخار و ديگ های‌ آب‌ داغ‌
بخش‌ 4 – شروع‌ بهره‌ برداری‌ از مولدها
بخش‌ 5 – مراقبت‌ از آتش‌ مولدهای‌ بخار
بخش 6 – سطح‌ آب‌
بخش‌ 7 – تخفيف‌ فشار و خارج‌ كردن‌ مولدهای‌ بخار از سرويس‌
بخش‌ 8 – كف‌ كردن‌ و سر رفتن‌ آب‌
بخش 9 –
بخش‌ 10 – زير آب‌ زدن‌ مولدها
بخش‌ 11 – تخليه‌ خاكستر
بخش‌ 12 – متوقف‌ كردن‌ مولدها
بخش‌ 13– تميز كردن‌ و تعمير مولدها
بخش‌ 14 – تعطيل‌ مولدهای‌ بخار
 فصل ششم : بازیابی فاضلاب نیروگاه های بخاری
فصل هفتم : كلرزنی متمركز در كندانسور نيروگاه های بخاری

نتیجه‌ گیری
دانلود فایل


پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار

پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار,نیروگاه,نیروگاه بخار,طرز کار نیروگاه بخار,پروژه درباره نیروگاه بخار,دانلود تحقیق در مورد نیروگاه,نحوه کار نیروگاه بخار,تحقیق درباره نیروگاه بخار,انواع نیروگاه

علوم مهندسی نوین (بین رشته ای)

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
سایر رشته های مهندسی
سایر رشته های مهندسی
آموزش کسب درآمد تضمینی برای مدرسین، معلم، اساتید، مشاورین کنکور، مشاورین خانواده، مدرسین فنی و حرفه ای، مدرسین (برای هر کسی که تبحر و تخصصی داشته باشه در هر زمینه ای)
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید