تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر

تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر

تحقیق-بررسی-و-تجزیه-و-تحلیل-سهام-و-سرمایه-گذاری-در-بورس-اوراق-بهادر

تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار،
در قالب DOC، در 89 صفحه، قابل ویرایش،


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پروژه  
۱-۱ مقدمه   
1-2  مسئله پروژه   
1-3 اهمیت و ضرورت پروژه   
1-4 تعریف واژه های کلیدی   
فصل دوم: مبانی نظری پروژه   
2-1 مقدمه   
۲-۲ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار   
2-3 پیشینه بورس اوراق بهادار در جهان   
4-2 تاریخچه ی پیدایش بورس اوراق بهادار در ایران   
2-5 مزایا و نقش بازار اوراق بهادار   
2-5-1 ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه   
۲-۵-۲ ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران   
2-6 بازارهای بورس اوراق بهادار تهران   
2-6-1 فرابورس   
۲-۶-۲ بازار پایه   
2-6-2- 1بازار پایه الف فرابورس   
۲-2-6-۲ بازار پایه ب فرابورس   
3-2-6-2 بازار پایه ج فرابورس   
3-۶-2 تفاوت بورس و فرابورس و بازار پایه برای سهامداران   
7-2 انواع بورس   
1-۷-2 بورس کالا و انرژی   
۲-۷-۲ بورس ارز   
3-۷-2 بورس اوراق بهادار   
8-2 فرآیند انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران   
9-2 مراحل انجام معاملات اوراق بهادار   
1-۹-2 مرحله ی پیش گشایش   
۲-۹-۲ مرحله گشایش   
3-۹-2 مرحله حراج پیوسته   
4-۹-2 مرحله ی حراج ناپیوسته پایانی  
5-۹-2 مرحله ی معاملات پایانی  
10-2 خرید و فروش سهام   
11-2 اصطلاحات بورسی   
1-۱۱-2 سهام فعال و غیر فعال   
۲-۱۱-۲ نماد معاملاتی باز و بسته، توقیف و تعلیق نماد   
3-۱۱-2  شاخص  
12-2 آشنایی با برخی از اصطلاحات دیده بان بازار (سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)
1-۱۲-2 قیمت پایانی   
۲-۱۲-۲ وضعیت   
3-۱۲-2 بازه روز   
4-۱۲-2 حجم مبنا   
5-۱۲-2 سهام شناور  
6-۱۲-2 خرید یا فروش حقوقی   
7-۱۲-2 خرید گروهی 
13-2 ساز و کار و روش های تحلیل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار   
14-2 تحلیل بنیادی   
1-۱۴-2 تجزیه و تحلیل اقتصاد و استفاده از چرخه تجاری برای پیشبینی بازار   
۲-۱۴-۲ تجزیه و تحلیل صنعت  
3-۱۴-2 تجزیه و تحلیل در سطح شرکت   
4-۱۴-2 ابزار ها و تاکتیک های تحلیل بنیادی   
1-4-14-2 تراز نامه   
۲-4-14-۲ صورت سود و زیان   
3-4-14-2 گزارش سالانه   
5-۱۴-2 نکات مهم هنگام خرید سهام   
1-5-14-2  قابلیت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ   
۲-5-14-۲  ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻋﻤﻮم   
3-5-14-2  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران 
4-5-14-2 ﺳﻮدآوري   
5-5-14-2  نسبت پی به ای   
6-5-14-2 ثبات ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻮدآوري   
7-5-14-2  ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ   
8-5-14-2  ارزش وﻳﮋه ﻫﺮ ﺳﻬﻢ   
9-5-14-2 ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ   
10-5-14-2 مهلت و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم   
11-5-14-2 اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻧﺴﺒﻲ   
12-5-14-2 عمر ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت   
6-۱۴-2 استراتژی انتخاب سهم از دیدگاه تحلیلگر بنیادی   
1-6-14-2 خرید و نگهداری   
۲-6-14-2 سرمایه گذاری ارزشی   
3-6-14-2 سرمایه گذاری رشدی   
4-6-14-2 سرمایه گذاری مخالف و معکوس   
5-6-14-2  سرمایه گذاری درآمدی   
7-۱۴-2 کاستی های تحلیل بنیادی   
15-2 تحلیل فنی (تکنیکال)   
1-۱۵-2 اصول تحلیل تکنیکال   
1-1-15-2 الگوهای قیمتی   
۲-1-15-۲ انواع  نمودارهای قیمتی   
1-2-۱-15-2 نمودار خطی   
۲-2-۱-15-۲ نمودار ستونی (میله ای یا باری)   
3-2-۱-15-2 نمودار شمعی   
3-1-15-2  خط های روندی   
1-3-۱-15-2 روند پایین رونده (نزولی)   
۲-15-1-3-2  روند بالا رونده (صعودی)   
3-3-۱-15-2 روند کناره راهی   
4-1-15-2 معکوس روند   
2-15-1-5 شکاف ها   
2-۱۵-1-5-1 شکاف شکننده 
۲-5-۱-15-۲ شکاف ادامه دار   
3-5-۱-15-2 شکاف ناکام   
۲-۱۵-۲ ابزار و تاکتیک های تحلیل تکنیکال   
1-2-15-2 اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر   
1-1-۲-15-2 اﺳﺘﻔﺎده ازاﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ   
۲-1-۲-15-۲  حرکت و رفتار اندیکاتور   
3-1-۲-15-2  اﻧﻮاع اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ   
۲-2-15-۲ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك   
1-۲-2-15-2 اﻧﻮاع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك   
۲-2-۲-15-۲ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ میانگین متحرک   
3-2-15-2 اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی   
4-2-15-2 اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ   
1-4-۲-15-2 ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ آر اس آی   
۲-4-۲-15-۲ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﻓﺮوش آر اس آی   
5-2-15-2 اندیکاتور حمایت و مقاومت سهم
3-۱۵-2 استراتژی های انتخاب سهم از دیدگاه تحلیلگر تکنیکال   
1-3-15-2 سرمایه گذاری شتابی   
۲-3-15-2 دادوستد های روزانه   
3-3-15-2 کوتاه فروشی رالی   
4-۱۵-2  کمبودهای تحلیل تکنیکال   
16-2 نوسان گیری   
17-2 ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ آن   
18-2 ترکیب سود روی سود   
۱۹-۲ مروری بر پیشینه تحقیق
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات  
1-3 علل زیان سرمایه گذاری   
1-۱-3 نفروختن سهام زیان ده   
2-۱-3 بیش از اندازه در مورد سهام خود احساساتی شدن   
۳-۱-۳ سرمایه گذاری فقط در یک یا دو سهم   
4-۱-3 نامنضبط و انعطاف ناپذیر بودن   
5-۱-3 درس نگرفتن از اشتباهات گذشته   
6-۱-3  پیروی از توصیه ها و اطلاعات محرمانه افراد نامناسب   
7-۱-3 دنبال جمعیت رفتن   
2-3 توصیه هایی برای سرمایه گذاری در بورس   
1-۲-3 وضعیت روانی موجب تحرک و فعالیت بازار   
2-۲-3 ریسک سهم   
3-۲-3 استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی   
منابع   


چکیده
بازار اوراق بهادار نقش مهمی در فعالیت تجاری شرکت ها، فعالیت دولت و کل اقتصاد دارد. این بازار تحت تاثیر متغیرهای متعددی نظیر نرخ بهره، اعتماد سرمایه گذاران، رشد اقتصادی، بحران های جهانی و سایر عوامل، قرار دارد. یکی از مسائل مهم در زمینه ی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار این است که بدانیم چه سهمی را در چه زمانی باید خرید یا فروخت.امروزه برای به دست آوردن تحلیل درست از وضعیت بازار و سهام، از چند روش تقریبا شناخته شده بهره گرفته می شود، از جمله روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال . در تحلیل بنیادی اطلاعات و متغییرهایی که بر شرکت اثر میگذارند مورد توجه و بررسی قرار می گیرند. بیشتر این اطلاعات را می توان در صورت های مالی شرکت به ویژه در صورت سود و زیان و تراز نامه یافت. در تحلیل تکنیکال قیمت سهم مورد تمرکز قرار میگیرد. این نوع تحلیل بر مجموعه ای از نمودار ها استوار است. در کنار این موارد، چند استراتژی سرمایه گذاری با هدف کسب سود به صورتی سریع در کوتاه مدت و با هدف کسب سود به صورتی آهسته در بلند مدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

دانلود فایل


download

تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر,پایان نامه پیرامون سرمایه گذاری در بورس,مقاله سهام داری در بورس اوراق بهادار,پروژه تجزیه و تحلیل سهام در بورس,سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار,مزایا و نقش بازار اوراق بهادار,ب,,,

حسابداری

مدیریت سهام بورس

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تحقیق بورس

سایر گرایش های مدیریت

مدیریت سهام بورس

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper