تحقیق بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر گردشگری و خرید

تحقیق بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر گردشگری و خرید

تحقیق-بررسی-تاثیر-بازارچه-های-مرزی-بر-گردشگری-و-خرید

تحقیق با موضوع بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر گردشگری و خرید،
درقالب ورد، در 163 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:

فصل اول : کلیات پژوهش   
1-1مقدمه  
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع
3-1گزاره های تحقیق
1-3- 1پرسش های اصلی و فرعی
2-3-1 فرضیه های تحقیق
3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
4-1 روش کلی تحقیق
1-4-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق
2-4-1 قلمرو زمانی تحقیق
3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
5-4-1 روشهای تحلیل داده ها
5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق
6-1چارچوب کلان نظری تحقیق
7-1نقشه راه
8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  
1-2مقدمه   
2-2گردشگری   
3-2 مصرف گرایی   
1-3-2خرید   
1-1-3-2فرایند خرید مصرف کننده   
1-1-1-3-2 آگاهی و اطلاع   
2-1-1-3-2 پژوهش و درک   
3-1-1-3-2 بسط و توسعه نگرش   
4-1-1-3-2 ارزشیابی   
5-1-1-3-2خرید   
6-1-1-3-2رفتار پس از خرید   
2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده   
1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود   
2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت   
1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا   
2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی  
3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی   
4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا   
5-2-2-1-3-2 تجربه خرید   
6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی   
7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت   
3-1-3-2  در جستجوی تازگی   
4-1-3-2  گونه شناسی خریداران   
1-4-1-3-2 گونه شناسی استون   
2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ   
3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران   
4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران   
5-1-3-2 خرید کارکردی   
6-1-3-2 خرید فراغتی   
6-2 گردشگری خرید   
7-2 خرید در بازارچه های مرزی   
8-2  مرز   
1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز
2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری   
3-8-2مرزهای غربی   
9-2 بازارچه های مرزی   
1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی   
2-9-2  مزایا بازارچه های مرزی   
3-9-2  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی   
4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی   
10-2 اجزای گردشگری خرید   
1-10-2 کالا   
1-1-10-2 کالای گردشگری   
1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید   
1-1-1-1-10-2کالاهای خاص   
2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی   
3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات    
2-10-2 مقصد   
1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند   
2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی   
3-2-10-2مراکز خرید معروف  بزرگ   
4-2-10-2جشنواره های خرید   
3-10-2 قیمت   
11-2 انتخاب مقصد    
12-2 منطقه مورد مطالعه   
1-12-2بازارچه مرزی سیران بند
2-12-2 جمعیت شهر بانه   
3-12-2جاذبه های بانه   
4-12-2 اقامتگاههای شهر بانه   
1-4-12-2  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه   
2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی   
5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391   
13-2پیشینه تحقیق  
1-13-2مطالعات داخلی
2-13-2  مطالعات خارجی

فصل سوم:
1-3مقدمه
1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف   
2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها  
3-3 متغیرهای تحقیق   
4-3 جامعه اماری   
1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه   
5-3 روش گرداوری داده ها   
1-5-3 مطالعات کتابخانه ای   
2-5-3 مطالعات میدانی   
6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه   
1-6-3 روایی پرسشنامه
2-6-3 پایایی پرسشنامه   
7-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:
1-4 مقدمه   
2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی   
1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده   
1-1-2-4 جنسیت   
2-1-2-4 سن   
3-2-1-4 درآمد   
4-2-1-4 تحصیلات   
2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه   
1-2 -2- 4 کالای خریداری شده   
2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه   
3-2-2-4 میزان رضایت از خرید در بانه   
4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه   
5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت   
6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل   
7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها   
8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا   
9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا   
3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش   
1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید   
4-4 آمار استنباطی   
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S)   
5-4 بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق   
1-5-4 وضعيت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه   
6-4 آزمون فرض‌ها   
1-6-4 فرضیات پژوهش   
1-1-6-4 فرضیه اصلی
2-1-6-4 فرضیات فرعی
1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد.   
2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد.   
3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد
7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک   
1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک   
1-1-7-4 بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت   
2-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن   
3-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد   
4-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات   
2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک   
1-2-7-4 بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت   
2-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن   
3-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد   
4-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات

فصل پنجم:  
1-5 مقدمه   
2-5 نتایج یافته های تحقیق   
3-5 نتایج استنباطی   
1-3-5 نتایج فرضیه اصلی   
2-3--5 نتایج فرضیه فرعی 1  
3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2   
4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3   
4-2-5 نتایج کاربردی   
1-2-4-5مستقیم   
2-2-4-5غیر مستقیم   
5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده   
6-2-5 محدودیتهای تحقیق   
فهرست منابع
منابع فارسی   
منابع لاتین   
منابع الکترونیکی   


دانلود فایل


تحقیق بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر گردشگری و خرید

تحقیق بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر گردشگری و خرید,مقاله تاثیر بازارچه های مرزی,پروژه بازارچه های مرزی چیست,مقاله بازارچه های مرزی ایران و افغانستان,تحقیق فروش در بازارچه های مرزی,تعداد بازارچه های مرزی کشور,قوانین بازارچه های مرزی,وضعیت باز,,,

مدیریت

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
سایر گرایش های مدیریت
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
مجموعه تصاویر شاتر استوک
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید