تحقیق بررسی سموم سیانوباكتریایی

تحقیق بررسی سموم سیانوباكتریایی

تحقیق-بررسی-سموم-سیانوباكتریایی

چكيده:
سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.
سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد مي‎كنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مي‎اندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس‎تين‎ها، نودولارين‎ها، ساكسي توكسين‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل مي‎شود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.
روش‎هاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش‎ها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.
 
مقدمه:
بعضي از جلبك‎هاي سبز ‎- آبي سمومي توليد مي‎كنند كه وجود اين سموم و افزايش آنها در آب آشاميدني باعث ايجاد اثرات حاد و مزمن مي‎گردد و ممكن است حيات موجودات زندة آبزي و ديگر موجوداتي را كه از اين آب آلوده استفاده مي‎كنند، تهديد كنند.
فعاليت‎هاي انساني مانند ورود فاضلابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي كه حاوي عناصر غذايي فراواني هستند باعث شكوفايي اين جلبك‎ها مي‎گردد و در نتيجه اكسيژن آب كاهش مي‎يابد و آب رنگ و بوي نامطبوع پيدا مي‎كند و سبب افزايش مرگ و مير موجودات زنده و يا افزايش بيماريهاي حاد و مزمن مي‎شود. مديريت صحيح منابع آبي مي‎تواند از لوم اين جلبك‎ها جلوگيري كند.
با ارزيابي اين سموم در منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي به سموم سيانوباكترها را تا حد قابل ملاحظه‎اي كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمين كرد.
پژوهش‎ها و مطالعات فراواني در زمينة روشهاي كنترل اين سموم صورت گرفه است و اين روشها تا حد قابل ملاحظه‎اي در كاهش سموم سيانوباكترها مؤثر واقع شده‎اند. اين روشها عبارتند از كنترل يا مبارزة بيولوژيك و يا افزودن مواد شيميايي به منابع آب.
البته سيانوباكترها در بعضي از نقاط دنيا به علت اينكه شرايط مناسبي فراهماست تجمع زيستي پيدا كرده‎اند.
   


فهرست مطالب:
چكيده    
مقدمه    
فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها    
1-1- تاريخچه    
1-2- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها    
1-3- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها    
1-4- مهمترين راسته‎هاي جلبك‎هاي سبز ‎- آبي    
1-5- تقسيم‎بندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري    
1-5-1- سيانوباكترهاي رشته‎اي    
1-5-2- سيانوباكترهاي كلني    
فصل دوم: طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي    
2-1- طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل    
2-1-1- نوروتوكسين‎ها    
2-1-2- هپاتوتوكسين‎ها    
2-1-3- درماتو توكسين‎ها    
2-2-  انواع سيانوتوكسين‎ها    
2-2-1- نودولارين‎ها    
2-2-2- ساكسي توكسين‎ها    
2-2-3- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a   
2-2-4- آناتوكسين ‎a (S)   
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin    
2-2-6- ميكروسيس تين    
2-2-6-1- دوام و پايدار ميكروسيس‎تين در سلولها    
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتيد(ميكروسيس‎تين‎درطي‎تجزية ‎Microcystis aeruginosa   
2-3- طبقه‎بندي سيانوتوكسين‎ها براساس ساختمان شيميايي    
2-3-1- پپتيدهاي حلقوي    
2-3-2- آلكالوئيدها    
2-3-2-1- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك   
2-3-2-2- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك    
2-3-3- سموم ليپوپلي ساكاريدها ‎(LPS)   
فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها    
3-1- آزمايش سلامت انسان    
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن    
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن    
3-2- ارزيابي خطر    
3-3- اثر بر ماهيان    
3-4- اثر بر موجودات آبزي    
3-5- توليد تركيبات بيواكتيو   
3-6- صدمه از راه تماس تفريحي    
3-7- مسموميت حيواني    
3-8- اثر بر زئوپلانكتونها    
3-9- اثر بر باكتريهاي آبزي    
فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي    
4-1- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال    
4-2- كلرزني    
4-3- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني    
4-4- فرآيندهاي غشايي    
4-5- دما    
4-6- اسيديته ‎(PH)   
4-7- كاهش فسفر و ازت    
4-8- سولفات مس    
4-9- سيمازين    
4-10- ازن‎دار كربن    
4-10-1- ميكروسيس‎تينها و نودولارين    
4-10-2- آناتوكسين a، آناتوكسين ‎S(a) و ساكسي توكسين    
4-11- نور    
4-12- كنترل بيولوژيك   
4-12-1- تغذيه توسط زئوپلانكتونها    
4-12-2- كپور نقره‎اي    


دانلود فایل


تحقیق بررسی سموم سیانوباكتریایی

بيولوژيكي سيانوباكترها ,سموم سيانوباكتريايي ,سيانوباكتريايي ,دانلود رایگان تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان

علوم آزمایشگاهی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
علوم آزمایشگاهی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید