پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

پاورپوینت-اکسید-تیتانیوم-tio2دانلود پاورپوینت با موضوع اکسید تیتانیوم Tio2،
در قالب ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از پاورپوینت :
روش هیدروترمال:
 روشﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻮدرﻫﺎ ي ا ﻛﺴﻴﺪي ﺳﺎده و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه ،در دﻣـﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﭘﺎﻳﻴﻦ 100-350 ﺑﻪ  ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ،ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪي ﺳﻞ از ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل،ﺑﺎﺣﺮارت دادن آن دراﺗﻮﻛﻼو، ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﻛﺴﻴﺪي ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل دﺧﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ (دﻣﺎ ، ﻓﺸﺎر ، ﻏﻠﻈﺖ  واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه و   pH ﻣﺤﻠﻮل) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳـﻦ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺮارت  دﻫﻲ اﺳـﺖ،از اﻳـﻦ رو ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان از ﻣـﺪلﻫـﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از اﻳـﻦ
پارامترها در روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮاي  ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات  tio2  استفاده  میکنند.
ﺣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺣﺮارت  دﻫﻲ ، از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و دﻣﺎي ﻛـﺎري را ﻛـﺎﻫﺶ دادﻧـﺪ .دراین روش  tio2 ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﻄـﺮهاي ﻣﺤﻠـﻮل اﻳﺰوﭘﺮوﭘـﺎﻧﻮل  ﺑﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺑـﻪ داﺧـﻞ آب دي ﻳـﻮﻧﻴﺰه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺎ آب دي ﻳﻮﻧﻴﺰه و ﺑﺎ  ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ  hno3  به مدت یک ساعت در دمای 73 خشک گردید ...
 
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
   تعداد اسلایدها : 28
- قابل ارائه و مناسب بعنوان پروژه کلاسی
- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.
دانلود فایل


پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

اکسید تیتانیوم , پاورپوینت اکسید تیتانیوم , دانلود رایگان پاورپوینت اکسید تیتانیوم , دانلود پاورپوینت اکسید تیتانیوم , دانلود پاورپوینت در مورد اکسید تیتانیوم , تحقیق اکسید تیتانیوم , پاورپوینت آماده مهندسی مواد اکسید تیتانیوم , دانلود تحقیق اکسید ت,,,

پاورپوینت

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید