پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

پاورپوینت اکسید تیتانیوم Tio2

پاورپوینت-اکسید-تیتانیوم-tio2دانلود پاورپوینت با موضوع اکسید تیتانیوم Tio2،
در قالب ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از پاورپوینت :
روش هیدروترمال:
 روشﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻮدرﻫﺎ ي ا ﻛﺴﻴﺪي ﺳﺎده و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه ،در دﻣـﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﭘﺎﻳﻴﻦ 100-350 ﺑﻪ  ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ،ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪي ﺳﻞ از ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل،ﺑﺎﺣﺮارت دادن آن دراﺗﻮﻛﻼو، ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﻛﺴﻴﺪي ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل دﺧﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ (دﻣﺎ ، ﻓﺸﺎر ، ﻏﻠﻈﺖ  واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه و   pH ﻣﺤﻠﻮل) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳـﻦ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺮارت  دﻫﻲ اﺳـﺖ،از اﻳـﻦ رو ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان از ﻣـﺪلﻫـﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از اﻳـﻦ
پارامترها در روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮاي  ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات  tio2  استفاده  میکنند.
ﺣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺣﺮارت  دﻫﻲ ، از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و دﻣﺎي ﻛـﺎري را ﻛـﺎﻫﺶ دادﻧـﺪ .دراین روش  tio2 ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﻄـﺮهاي ﻣﺤﻠـﻮل اﻳﺰوﭘﺮوﭘـﺎﻧﻮل  ﺑﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺑـﻪ داﺧـﻞ آب دي ﻳـﻮﻧﻴﺰه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺎ آب دي ﻳﻮﻧﻴﺰه و ﺑﺎ  ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ  hno3  به مدت یک ساعت در دمای 73 خشک گردید ...
 
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
   تعداد اسلایدها : 28
- قابل ارائه و مناسب بعنوان پروژه کلاسی
- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.
دانلود فایل


download

اکسید تیتانیوم , پاورپوینت اکسید تیتانیوم , دانلود رایگان پاورپوینت اکسید تیتانیوم , دانلود پاورپوینت اکسید تیتانیوم , دانلود پاورپوینت در مورد اکسید تیتانیوم , تحقیق اکسید تیتانیوم , پاورپوینت آماده مهندسی مواد اکسید تیتانیوم , دانلود تحقیق اکسید ت,,,

پاورپوینت

دی اکسید کربن

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper