بررسی تأثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

بررسی تأثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

بررسی-تأثیر-معماری-شهری-بر-میزان-وقوع-جرم

چکیده:
یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، رشد بی رویه جمعیت و به تبع آن رشد بزهکاری درآن ها است. از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این عوامل مهم ترین راهکار پیشگیری از بروز ناهنجاری ها شناخته شده است. اگرچه برای پیشگیری از وقوع جرایم در شهرها، راهکارهای متفاوتی از سوی دانشمندان و صاحب نظران ارائه شده است ولی بی شک باید اذعان داشت که یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرایم عامل محیطی است که موانع یا تسهیلاتی را برای مجرم فراهم می کند. رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این است که بتوان از طریق ساختار کالبدی شهر و طراحی محیط های مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری کرد. این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم ممکن می شود. براین اساس هرگونه اقدامی در ساختار مداخلاتی شهر باید با توجه به این امر صورت گیرد . امروزه کمتر به پتانسیل های بالقوه مناطق شهری و ساختمان ها در کاهش یا جلوگیری از جرائم التفات می شود. این در حالی است که می توان از طریق طراحی محیط  شهری یا معماری ساختمان از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری به عمل آورد.  براین اساس می بایستی طراح شهری یا معمار در فرایند طراحی و جایگزینی فضایی چه در مقیاس سایت شهری یا مقیاس پلان مسکونی و تجاری به این امر توجه کند که از خلق گونه ای از  فضا که امکان نظارت عمومی را کم می کندیا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز را افزایش می دهد جلوگیری به عمل آورد.
کلید واژه گان: جرم، پیشگیری، معماری و شهرسازی، فضاهای بدون دفاع

فهرست مطالب:
مقدمه
1-شرح وبیان مسئله
2-سابقه ی تحقیق
3-ضرورت ونوآوری تحقیق
4-سؤال های تحقیق
5-فرضیه های تحقیق
6-هدف هاوکاربردهای تحقیق
7-روش ونحوه ی انجام تحقیق
8-سامان دهی تحقیق
فصل اول: تأثیر محیط بر جرم و نظریات مرتبط
بخش اول-تأثیر محیط برجرم
مبحث اول- تأثیر محیط بر جرم :بررسی سیرمطالعات  
گفتار اول- مطالعات مبتنی بر محیط طبیعی
گفتار دوم- مطالعات اکولوژی اجتماعی   
گفتار سوم - مطالعات نوین 
مبحث دوم ـ تقسیم بندی جرایم بر اساس تأثیر محیط برآنها 
گفتار اول- جابجایی جرم 
گفتار دوم- بررسی جرایم بر اساس فرصت ارتکاب جرم
1- جرایم کینه توزانه
2 -جرایم فرصت مدارانه
3- جرایم غیر عمدی
بخش دوم ـ نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط
گفتار اول ـ نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط طبیعی
1- نظریه ی جبرگرایی محیط
2- نظریه ی زیست بوم انسانی 
3- نظریه ی ایستایی جامعه کوچک
گفتار دوم-نظریات جرم شناسی مرتبط با فضای طراحی
1- نظریه ی ارتباط جرم با تراکم جمعیت
2- نظریه ی ارتباط جرم با منزلت های اجتماعی واقتصادی 
3- نظریه ی طبقه بندی واحدهای مسکونی
4- نظریه های محله 
الف- نظریه ی بی سازمانی محله
ب- نظریه ی توانمند سازی محله
ج- نظریه ی بازتولید محله
5- نظریه ی محیط فقر
6- نظریه ی مکان ویژه
7- نظریه ی پنجره های شکسته
8- نظریه ی سفر به جرم (JTC)
9- نظریه ی نمایش جغرافیایی
10- نظریه ی مکان های جرم خیز
11- نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(CPTED) 
الف- قلمروداری
ب- نظارت طبیعی
ج- فعالیت حمایتی
د- کنترل راه ورود
12- نظریه ی فضای  قابل دفاع در برابر جرم
13- نظریه ی فرصت
14- نظریه ی انتخاب منطقی
15- نظریه ی فعالیت روزمره
16- نظریه ی الگوی جرم
فصل دوم: شناخت فضاهای غیر قابل دفاع و اصول عملی بر قابل دفاع کردن فضاها
بخش اول ـ شناخت فضاهای غیر قابل دفاع
مبحث اول- فضاهای قابل دفاع:نظریات
گفتار اول ـ نظریه های محققین(CPTED):نسل اول
1- استفاده از تسهیلات رفاهی 
2- نظریه ی استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابان ها 
3- نظریه ی فضای قابل دفاع 
الف ـ قلمرو 
ب ـ نظارت   
ج ـ تصویر ساختمان
د ـ مجاورت منطقه های مسکونی با دیگر امکانات  
4- نظریه توزیع جرم 
5- نظریه ی مدیریت افراد ومحیط 
گفتار دوم ـ  نظریه های محققین(CPTED): نسل دوم
1- نظریه ی معماری عامل تعیین کننده رفتار  
2- نظریه ی جامعه ی باز 
3- نظریه ی کوچک سازی محله 
4- نظریه ی ترکیب فضا 
مبحث دوم ـ فضاهای بدون دفاع : مفهوم و انواع
گفتار اول ـ فضاهای بدون دفاع : مفهوم
گفتار دوم ـ فضاهای بدون دفاع : انواع
1- فضاهای غیر قابل دفاع : گونه های مختص شهر
الف ـ گونه ی یک : عدم سازگاری بین فرم، کارکرد و معنی 
ب ـ گونه ی دو : زیرگذرها و زیر پل ها
2- فضاهای غیر قابل دفاع : گونه های مختص معماری مسکونی 
الف ـ گونه ی سه : نداشتن متولی ( عدم حضور مالک) 
ب ـ گونه ی چهار : محله های قدیمی و فرسوده
3- فضاهای غیرقابل دفاع : گونه های مشترک
الف ـ گونه ی پنج : نبود رؤیت بصری (فضاهای گم)
ب ـ گونه ی شش : کنج ها 
ج ـ گونه ی هفت : طرح های در دست اجرا یا رها شده 
دـ گونه ی هشت: نبود روشنایی 
وـ گونه ی نه: فضاهای بدون کارکرد یا دارای کارکرد متناوب 
م ـ گونه ی ده: سطوح u وL شکل(عقب نشینی و فرو رفتگی های بدنه) 
ی ـ گونه ی یازده : محیط های بی نظم  
بخش دوم ـ  اصول عملی جهت قابل دفاع نمودن فضاها 
مبحث اول ـ قابل دفاع نمودن فضاها : شناخت اصول
گفتار اول ـ قابل دفاع نمودن فضاها : افزایش ریسک ناشی از ارتکاب جرم 
1- نظارت طبیعی
الف ـ استفاده ی چند گانه از زمین و مولدهای فعالیت 
ب ـ طرح ومنظره ساختمان
ج ـ استفاده از نور و روشنایی
2-کنترل ورودی ها
گفتار دوم ـ قابل دفاع نمودن فضاها : افزایش تلاش برای ارتکاب جرم
مبحث دوم ـ قابل دفاع نمودن فضاها : استفاده از اصول عملی و ضمانت اجراهای ان
گفتار اول ـ اصول عملی طراحی عاری از جرم در سطح خصوصی وعمومی
1 - استفاده عملی از اصول طراحی: سطح خصوصی
الف ـ اصول عملی در ساختمان های مسکونی تک واحدی یا دو واحدی
ب ـ اصول عملی در ساختمان های مسکونی چند واحدی
ج ـ اصول عملی در مناطق تجاری
دـ اصول عملی در بانک ها
2- استفاده عملی از اصول طراحی: سطح عمومی
الف ـ خیابان ها  
ب ـ پیاده روها
ج ـ پارک های شهری
ی ـ ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
گفتار دوم ـ اصول عملی طراحی عاری از جرم : ضمانت اجراهای قانونی  
نتیجه گیری
پیشنهادها 
فهرست منابع  
چکیده ی انگلیسی

دانلود فایل


بررسی تأثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

بررسی تأثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم,رابطه بین معماری شهری و جرم,معماری و جرم,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,پایان نامه رشته حقوق,پایان نامه جرم شهری,معماری شهری و پیشگیری از جرم,پایان نامه معماری,فضاهای بدون دفاع شهری,دانلود پایا

حقوق

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
مجموعه تصاویر شاتر استوک
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید