رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

دانلود پایان نامه رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم 212 ص فرمت WORD چکیده : وقوع انقلاب صنعتی ، ایجاد مصالح و فنآوری های جدید سبب تغییر مفهوم فضا در هنرهای مختلف از جمله مجسمه سازی و معماری گردید. این تغییر در دوران مدرنیسم سبب ایجاد مفهوم جدیدی به نام تفکیک فضا به عناصر سازنده در مجسمه سازی و معماری گردید و در دوره پست مدرن سبب استفاده از عناصر سیاسی ، اجتماعی و ... در ساخت مفهومی فضاو عدم تفکیک فضا در این دو شاخه هنری گشت. به طور کلی پس از مدرن مفهوم پیوستگی فضایی بوجود

دریافت فایل


رساله بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

دانلود, پایان نامه, رساله, مفهوم, فضا , مجسمه سازی , معماری, نیمه دوم, قرن بیستم, WORD,

پژوهش هنر

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید