ساحت اگزیستانسیال ایمان (فلسفه دین، جلسه ۱۱)

ساحت اگزیستانسیال ایمان (فلسفه دین، جلسه ۱۱)

ساحت اگزیستانسیال ایمان (فلسفه دین، جلسه ۱۱)

درسگفتار فلسفه دین دکتر سارا قزلباش جلسه یازدهم: تقابل عقل و ایمان به لحاظ وجودی؛ ایمان اگزیستانسیال محورهای درس: ـ وجه پارادوکسیکال ایمان ـ عدم شناخت و فهم عقلانی ایمان ـ تصمیم اگزیستانسیال شهسوار ایمان ـ پارادوکس اگزیستانسیال فرمان الهی ـ جهش و صیرورت اگزیستانسیال ایمان و گذار از ازخودبیگانگی اجتماعی

دریافت فایل


ساحت اگزیستانسیال ایمان (فلسفه دین، جلسه ۱۱)

فلسفه دین، فلسفه، معرفت شناسی باورهای دینی، معرفت شناسی، ایمان، عقل، اگزیستانسیالیسم، جهش، پارادوکس، دیالکتیک، از خود بیگانگی

فلسفه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید