دانلود رایگان کتاب 30دقیقه قبل ازجلسه با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب 30دقیقه قبل ازجلسه با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب 30دقیقه قبل ازجلسه با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( 30دقیقه قبل ازجلسه ) ( 30دقیقه قبل ازجلسه )قرار است ریاست جلسه ای را به عهده داشته باشید. در پهنا 30 دقیقه همه خوااهند اامد. چه ااحسااسی داارید؟ اداره جلسه یگانه از شاخص ترین و پرچالش ترین وظایف هر مدیری است. یک جلسه موثر مایه همکاری عمده در راستای موفقیت سازمان می شود. جلسه نااموفق و ضعیف بیش ااز ااینکه ااصلا جلسه اای برگزاار نشده، آافت می رسااند.( 30دقیقه قبل ازجلسه ) به پسینیان جلسه ای که در آن شرکت کرده اید اندیشه کنید. آیا موفقیت آمیز بود؟ اگر اینطور بوده است، به چه دلایلی؟ شاید کل حس کرده اند که به سخنانشان گوش فرا دیتا شده، به عقایدشان گرامیدن گذاشته شده و مسئولیت ها به درستی بخش گردیده است. اتاق جلسه را سرشار از انرژی و متعهد به

دریافت فایل


دانلود رایگان کتاب 30دقیقه قبل ازجلسه با فرمت pdf

30دقیقه قبل ازجلسه

رمان

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید