پاورپوینت خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری

پاورپوینت-خلاصه-کتاب-بازاريابي-و-مديريت-بازار-حسن-الوداری

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری،
در قالب ppt و در 280 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مفاهيم مديريت بازار
مقدمه
مفاهيم اساسي بازاريابي
نياز
خواسته
تقاضا
کالا
مبادله
معامله
براي تحقق معامله شرايط زير ضرورت دارد:
الف. وجود حداقل دو کالا يا خدمت با ارزش
ب. شرايط مورد توافق براي مبادله
ج. زمان و مکان مورد توافق براي مبادله
بازار
وظايف مدير بازاريابي
بازاريابي تبديلي
بازاريابي انگيزشي
بازاريابي توسعه اي
بازاريابي مجدد
بازاريابي همزماني
بازاريابي محافظتي
بازاريابي تضعيفي
بازاريابي مقابله اي
فلسفه هاي مديريت بازاريابي:
فلسفه توليد
فلسفه کالا
فلسفه فروش
فلسفه بازاريابي
فلسفه بازاريابي اجتماعي
اهداف بازاريابي:
به حداکثر رساندن سطح مصرف
به حداکثر رساندن رضايت مصرف کننده
به حداکثر رساندن حق انتخاب
به حداکثر رساندن کيفيت زندگي

فصل دوم: از نظر انواع بازار و محيط بازاريابي
انواع بازارها از ديدگاه مختلف:
الف انواع بازارها از نظر فعاليت
ب. انواع بازارهاي سازماني
ج. انواع بازار اقتصادي:
1- بازار رقابت کامل
2- بازار انحصار کامل
3- بازار رقابت انحصاري
4- بازار انحصار چندجانبه
انواع بازار از ديدگاه فيليپ کاتلر و گري آرمسترانگ:
بازار مصرف کننده
بازارهای صنعتی
بازارهای واسطه ای
بازار دولتی
بازار بین المللی
تجزيه و تحليل محيط
محيط بازاريابي
عکس العمل ها در محيط بازاريابي
واکنش انفعالي
واکنش فعال

فصل سوم: تقسيم بازار و تعيين بازار هدف
دلايل عدم ارضاي تمامي نيازهاي خريداران توسط يک موسسه:
زياد بودن تعداد خريداران در بازارهاي مختلف
پراکندگي بيش از حد خريداران در مناطق مختلف جغرافيايي
تنوع زياد در نوع نياز و خواسته خريداران
تنوع زياد در نوع روش هاي خريد مصرف کنندگان
توانايي ها و قابليت هاي متفاوت موسسات از نظر خدمت به بخش هاي مختلف بازار
وجود رقباي توانمند در اغلب بازار
مزاياي تقسيم بازار
سير تکاملي تقسيم بازار
بازاريابي انبوه يا يکنواخت
بازاريابي تفکيکي يا تنوع کالا
بازاريابي متمرکز يا هدف دار
عوامل موثر در تقسيم بندي بهينه بازار
سه استراتژي تعيين بازار هدف
استراتژي بازارهاي يکسان (غيرتفکيکي)
استراتژي بازاريابي متفاوت (تفکيکي)
استراتژي بازاريابي متمرکز (تمرکزي)
عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي:
ميزان منابع و امکانات شرکت
ميزان تشابه محصولات. هر چه شباهت بيشتر باشد، استراتژي يکسانتراست.
ميزان تجانس بازارها
سيکل عمرکالاها
استراتژي بازاريابي رقبا

فصل چهارم: نيازها و رفتار خريداران
مقدمه
خريداران مديران واقعي
مشتري شيفته و رشد سازماني
شناسايي و ارضاي نيازها
بازاريابي واکنشي
بازاريابي پيش بين
بازاريابي نياز آفرين
عوامل فردي موثر در رفتار خريداران

فصل پنجم: اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش
عوامل موثر بر پيش بيني تقاضا
تعدادي از اين عوامل که عمدتاً نياز از حيطه کنترل شرکت ها مي باشند، عبارت اند از:
اوضاع اقتصادي جهاني بالاخص وضع اقتصادي کشور مورد نظر
ويژگي هاي جمعيتي بازار
نرخ رشد جمعيت
وضعيت رقبا
اوضاع فرهنگي جامعه
سرعت پيشرفت ها تکنولوژي، تحولات سياسي
معايب برآورد بيشتر از ميزان واقعي نيازها
تعريف فروش
سهم بازار و انواع آن
بازار بالقوه
بازار در دسترس
بازار در دسترس واجد شرايط
بازار هدف
بازار تسخير شده
الف. مدل هاي کمي:
مدل پيش بيني بدون تغيير
مدل پيش بيني با درصد تغيير
مدل ميانگين متحرک ساده
مدل ميانگين متحرک موزون
مدل نمو هموار ساده
مدل نمو هموار هلت وينترز
مدل پيش بيني باکس و جنکينز
مدل پيش بيني اقتصادسنجي
مدل هاي کيفي
مدل دلفي
روش استفاده از ديدگاه مجموعه مديران
روش استفاده از نقطه نظرات فروشندگان
مدل بررسي قصد خريداران
مدل شبيه سازي آزمايش بازار
مدل تست بازار
مدل هاي تلفيقي
درک صحيح آينده و پيش بيني
تعيين بازار سودآور
اتکا به روندها در پيش بيني
دنياي غيرقابل پيش بيني و انعطاف پذيري

فصل ششم: اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي
تعيين رسالت موسسات
تعيين اهداف موسسه
تعادل بين اهداف کوتاه مدت و بلندمدت
نقش ساختار سازماني در موسسات
انواع ساختارهاي سازماني واحد بازاريابي

فصل هفتم: برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه
لزوم برنامه ريزي بازاريابي
زمينه هاي برنامه ريزي بازاريابي:
برنامه بازاريابي علامت تجاري
برنامه بازاريابي خطوط توليدي کلا
برنامه بازاريابي محصولات جديد
برنامه انتخاب بخش خاصي از بازار
برنامه ريزي مناطق مختلف جغرافيايي
برنامه بازاريابي هر مشتري
منافع برنامه ريزي
ماهيت و محتواي يک برنامه عملياتي بازاريابي:
خلاصه اجرايي و جدول محتويات
موقعيت فعلي بازاريابي
تحليل فرصت ها و جريانات
اهداف
استراتژي بازاريابي
برنامه هاي کاري
صورت سود و زيان پيشنهادي
کنترل
علل و عوامل ايجاد مانع در پياده سازي برنامه هاي بازاريابي:
دخالت کمتر مديران مسئول اجرايي
اوليت بندي نادرست اهداف به لحاظ زماني
مقاومت هاي طبيعي انسان در مقابل تغيير
عدم وجود برنامه مشخص براي اجرا و پياده نمودن
وجه تمايز خدمت با کالا:
گذرا و موقتي بودن
تاثيرپذيري از طرز تفکرات عرضه کننده
غيرقابل ذخيره بودن
قابليت استاندارد کمتر
تاثيرپذيري از ساير مشتريان
بازاريابي بيمه
طريقه جديد رضايت مندي مشتري (فروش اينترنتي بيمه)

فصل هشتم: نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي
ابزار و مفاهيم براي تصميم گيري
بازارهاي هدف و بخش بندي بازار
بازاريابان و مشتريان احتمالي
نيازه، خواسته ها و تقاضاها
محصول يا هر چيز عرضه شده
ارزش و رضايت
مبادله و معادلات
روابط و شبکه ها
کانال هاي بازاري:
الف) کانال هاي ارتباطي
ب) کانال هاي توزيع
ج) کانال هاي فروش
زنجيره عرضه
رقابت
رقابت مارک
رقابت صنعت
رقابت فرم
رقابت عمومي
محيط بازاريابي
محيط کار
محيط عمومي
آميخته هاي بازاريابي
فلسفه بازاريابي
تصميمات عمده بازاريابان در مورد محصول:
تصميم گيري در مورد کيفيت کالا
تصميم گيري در مورد ويژگي هاي محصول
تصميم گيري در مورد طرح کالا
تصميم گيري درمورد علامت تجاري
تصميم گيري در مورد بسته بندي کالا
تصميم گيري در مورد برچسب کالا
تصميم گيري در مورد گسترش خط توليد محصول
ساير تصميمات بازار
علل پيچيدگي تصميمات بازاريابي

فصل نهم: تحقيقات بازاريابي
نقش تحقيقات در فرايند تصميم گيري مديران
تعريف تحقيقات بازاريابي
فرآيند تحقيقات بازاريابي
فرآيند کامل و تفصيلي يک تحقيق بازاريابي
هفت C رابط بين محقق و مدير:
1- ارتباطات Communication
2- همکاري Co-operation
3- اطمينان Confidence 
4- خلوص Cander 
5- نزديکي Closeness
6- مداومت Continuity
7- خلاقت Creativitty
طبقه بندي طرح هاي تحقيقاتي مورد استفاده در بازار
فرق عمده بين مفاهيم عادي و علمي عليت
انواع روش هاي جمع آوري اطلاعات کيفي براي انجام تحقيقات اکتشافي
روش هاي جمع آوري اطلاعات کمي براي تحقيقات توصيفي

فصل دهم: سيستم  بازاريابي و انواع مدل هاي بازاريابي
سيستم هاي چهارگانه يک سيستم بازاريابي عبارت اند از:
سيستم اطلاعات بازاريابي
سيستم برنامه ريزي بازاريابي
سيستم سازماني بازاريابي
سيستم کنترل بازايابي
ارزيابي سيستم هاي بازاريابي
سيستم هاي توزيع:
سيستم بازاريابي عمودي
سيستم بازاريابي افقي
سيستم بازاريابي چند کاناله
سيستم سنتي بازاريابي
انواع مدل هاي بازاريابي:
1- مدل موقعيتي بازار- محصول (PMO)
2- مدل گروه مشاوره بوستون (BCG)
3- مدل تجزه تجاري جنرال الکتريک (GEBS)
4- مدل استراتژي عمومي پورتر (PGS)
ماتريس گروه مشاوره بوستون (مدل BCG)
از نقاط قوت و مزاياي اين مدل ها که نقش عمده اي در موفقيت موسسات دارند، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- کمک به موسسات جهت تجزيه و تحليل و شناسايي واحدهاي تجاري و محصولات استراتژک ( SBU)
2- کمک به موسسات به منظور بررسي دقيق اثرات استراتژي هاي مختلف به کار گرفته شده است
3- شناسايي فرصت ها و پيگيري و استفاده از آن ها در جهت منافع موسسه
4- شناخت تهديدها و جلوگيري از اثرات مخرب آن ها
5- تخمين و محاسبه نيازهاي بازاريابي و ساير منابع لازم براي واحدهاي استراتژيک موسسه
6- تمرکز بر روي مزيت هاي استراتژيک ويژه مهم
7- امکان مقايسه عملکرد موسسه با اهداف تعيين شده
8- کشف اصول و رويه هايي براي بهبود وضع موسسه
9- پيگيري اقدامات رقبا و روندهاي بلندمدت محيطي

فصل يازدهم: چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي
تعريف خلاقيت
فرق خلاقيت و نوآوري
مراحل توليد محصول جديد:
ايجاد ايده ها
غربال ايده ها
پرورش و آزمون ايده ها
تعيين استراتژي بازاريابي
تجزيه و تحليل تجاري
توليد محصول
آزمايش بازاريابي
تجاري نمودن محصول
دوره عمر محصول:
مرحله طراحي و ايجاد محصول
مرحله معرفي آن به بازار
مرحله رشد و پيشرفت مرحله بلوغ و اشباع
مرحله بلوغ واشباع
مرحله کاهش و افول
موانع وجود بر سر راه خلاقيت:
ترس از شکست و انتقاد
عدم اعتماد به نفس
تمايل به همرنگي
عدم تمرکز ذهني
ريشه و اساس خلاقيت و نوآوري:
جانشين سازي
ترکيب کردن
رفاه و سازگاري
بزرگ نمايي
اضافه نمودن به کاربردها
حذف نمودن
معکوس سازي
دانلود فایل


پاورپوینت خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری

کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,دانلود کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,دانلود رایگان کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,نکات کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری

مدیریت بازاریابی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
سایر گرایش های مدیریت
مدیریت بازاریابی
بازاریابی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید