پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت-خلاصه-کتاب-روان-شناسی-کار-دكتر-محمود-ساعتچي

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي،
در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مطالعه علمي رفتار  و فرآيند هاي ذهني موجود زنده
تعريف روان شناسي
رشته هاي روان شناسي
رشته هاي بنيادي روان شناسي
روان شناسي يادگيري
روان شناسي شخصيت
رشته هاي كاربردي روان شناسي
روان شناسي صنعتي- سازماني
روان شناسي بهره وري
هدف هاي روان شناسي
سابقه تاريخي روان شناسي
مكاتب بزرگ روان شناسي
روش تحقيق در روان شناسي

فصل دوم: تاريخچه، تعريف و قلمرو روان شناسي كار
تعريف روان شناسي كار
هدف اصلي روان شناس كار
قلمرو روان شناسي كار
كوشش اصلي روان شناس كار
كوشش اصلي روان شناس كار
كوشش اصلي روان شناس كار
رابطه روان شناسي كار و روان شناسي صنعتي- سازماني
زمينه كاربرد روان شناسي در محيط كار

فصل سوم: تفاوت هاي فردي و شخصیت در کار
تفاوت هاي فردي
وظيفه روان شناس كار در ارتباط با تفاوت هاي فردي
منشا تفاوت هاي فردي
توزيع ويژگي ها
كاربرد منحني بهنجار
كاربرد مفاهيم مربوط به تفاوت هاي فردي
تفاوت در شخصيت
تعريف شخصيت
رابطه شخصيت و موفقيت در شغل
صفات شخصيتي مهم
صفات وابسته به برونگرايي
صفات وابسته به ثبات هيجاني
صفات وابسته به صداقت براي تجربه كردن
ديدگاه روان شناسان كار
ساير صفات مهم شخصيتي
مرجع كنترل
مرجع كنترل دروني
مرجع كنترل بيروني
رابطه مرجع كنترل و موفقيت شغلي
صداقت و درستكاري
هيجان خواهي
حال و هواي عاطفي
وضعيت عاطفي مثبت
وضعيت عاطفي منفي

فصل چهارم: رابطه افراد با سازمان ها و  شخصيت هاي دشوار
رابطه ارضاي نياز كاركنان و بقاي سازمان
ويژگي هاي شخصيت هاي همه چيزدان
ويژگي هاي شخصيت هاي منفعل
ويژگي هاي شخصيت هاي مستبد
ويژگي هاي شخصيت هاي بله گو
ويژگي هاي شخصيت هاي نه گو
ويژگي هاي شخصيت هاي شاكي
ويژگي هاي شخصيت هاي حسود
نحوه مواجهه و مقابله با شخصيت هاي دشوار

فصل پنجم: ماهيت، ساختار و انواع آزمون هاي استخدامي
روش انتخاب كاركنان
تعريف آزمون رواني
طبقه بندي آزمون ها
۱- آزمون هاي نوشتاري
۲- آزمون هاي ابزاري
۳- آزمون هاي انفرادي
۴- آزمون هاي گروهي
5- آزمون هاي هوش، استعداد و پيشرفت
۶- آزمون هاي شخصيت
 ۷- آزمون هاي ميزان شده
 ۸- آزمون هاي كلامي
ويژگي آزمون هاي استاندارد شده
۱- اعتبار
۲- پايايي
۳- هنجار

فصل ششم: مفاهيم ومراحل اجرايي امتحانات استخدامي
مراحل انتخاب كاركنان (۱)
مراحل انتخاب كاركنان (۲)
مراحل انتخاب كاركنان (۳)
مراحل انتخاب كاركنان (۴)
فرآيند و رويه هاي انتخاب علمي كاركنان
مزاياي رويه هاي انتخاب علمي كاركنان
تجزيه شغل
انواع مصاحبه
شيوه هاي مصاحبه استخدامي

فصل هفتم: نظريه ها و فنون آموزش كاركنان
تعريف مفاهيم يادگيري
آموزش
نظريه هاي يادگيري
مديران و نظريه هاي يادگيري
انواع نظريه هاي يادگيري
نظريه هاي محرك- پاسخ
نظريه آزمايش و خطا
قانون اثر
نظريه هاي محرك- پاسخ
نظريه مجاورت
نظريه هاي محرك- پاسخ
نظريه شرطي كردن عامل
نظريه هاي محرك- پاسخ
نظريه هاي شرطي شدن كلاسيك
انواع نظريه هاي يادگيري
نظريه يادگيري شناختي (گشتالت)
بينش
نقش مديران و كارشناسان در آموزش
آموزش و بهبود منابع انساني
بهبود منابع انساني
مدل ماشين انگارانه
مدل زنده وار انگارانه
اصل برنامه آموزش كاركنان
ارزيابي برنامه آموزشي كاركنان
مراحل ارزيابي برنامه آموزشي

فصل هشتم: مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشي
نكات مهم در طراحي دوره هاي آموزشي كاركنان
شرح اقدامات اجراي برنامه آموزشي

فصل نهم: نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفت
تعريف انگيزش
اجزاء انگيزش
نيروزايي
هدايت كردن
مداومت
طبقه بندي انگيزه ها
نظريه هاي انگيزشي
سلسله مراتب نيازها
هرم سلسه مراتب نيازها
نظريه سه وجهي آلدرفر
نيازهاي وجودي
نيازهاي وابستگي
نيازهاي رشد
نظريه هاي موازنه
اصول نظريه هاي موازنه
ناسازگاري اعتقادات
تنش ناسازگاري
نظريه هاي موازنه نظريه برابري آدامز
تعريف داده
تعريف ستاده
نظريه برابري آدامز
برابري داده ها
نابرابري داده ها
تنش ناشي از نابرابري داده ها
نظريه دوعاملي هرزبرگ
عوامل انگيزشي
نظريه دوعاملي هرزبرگ
عوامل ابقا
نظريه هاي انگيزشي
نظريه انتظار
مفاهيم نظريه انتظار:
۱- نتايج شغلي
۲- بردار
۳- وسيله
۴- انتظار
۵- جاذبه
جاذبه
انگيزه پيشرفت
عوامل برانگيزاننده رفتار در كاركنان

فصل دهم: جدول زماني كار
ويژگي جداول كار فشرده
مزاياي جداول كار فشرده
اصول ساعات كار قابل انعطاف
پرداخت در اوقات پركار
روش تقسيم شغل
امتيازهاي كار در منزل
كار نوبتي
نقش تفاوت هاي فردي در جدول زماني كار سنخ زماني
سنخ زماني

فصل يازدهم: طراحي محيط كار
تاثير سر و صدا
تاثير موسيقي بر عملكرد كاركنان
درجه حرارت موثر
تاثير درجه حرارت بر كار
طراحي محل كار روش فضاي باز
روش فضاي باز انواع شيوه ها
ويژگي هاي روش فضاي باز
شيوه هاي طراحي ميز كار

فصل دوازدهم: نقش زنان در كار و آثار آن
جنسيت و مديريت
علل كم رنگ بودن نقش زنان ايران در بهره وري ملي
علل عدم واگذاري پست هاي مديريت به زنان
علل كمبود نمونه هايي از مديران موفق زن در سازمان ها

فصل سيزدهم: پوياشناسي گروه و رهبری
گروه
ويژگي هاي گروه
دلايل پيوستن به گروه
مراحل شكل گيري و فروپاشي گروه:
۱- مرحله شكل گيري
2- مرحله توفان زايي
۳- مرحله هنجارسازي
۴- مرحله عمل كردن
 ۵- مرحله فروپاشي
انديشه گروهي
شرايط وقوع انديشه گروهي
به هم پيوستگي گروهي
شرايط تشكيل گروه به هم پيوسته
تعارض تنش
رهبري
ويژگي هاي رهبري
مفاهيم نفوذ رهبري در گروه
مدل هاي رهبري در گروه
مدل هاي رهبري در گروه مدل صفات شخصيتي رهبر
صفات شخصيتي رهبر
صفات ويژه رهبر
مدل هاي رهبري در گروه مدل هاي رفتاري
طبقه بندي رفتارهاي رهبري
طبقه بندي رفتار رهبر ملاحظه
طبقه بندي رفتار رهبر آشنا كردن با ساختار وظيفه
رابطه ملاحظه و تعيين ساختار وظيفه
مدل هاي اقتضايي
مدل هاي اقتضايي مدل اقتضايي فيدلر
مدل هاي اقتضايي مدل مسير- هدف (هاوس)
انواع رهبري
مدل اقتضايي رهبري مدل هنجاري وروم- يتون

فصل چهاردهم: آسيب شناسي فعاليت هاي گروهي در كار
موانع فعاليت هاي گروهي در ايران
ويژگي مراكز آموزشي معتقد به كار گروهي
روش هاي آموزش مشاركت گروهي

فصل پانزدهم: رفتار مصرف كننده و تبلیغات
مفهوم رفتار مصرف كننده
مفهوم ترغيب زير آستانه اي
عوامل تعيين كننده دريافت محرك ها
نظريه گشتالت و تبليغات
اصول سازماندهي ادراك
اصل مشابهت
اصل بندش
اصل هم بستگي شكل و زمينه
تبليغات و روان كاوي
عوامل مورد توجه در تبليغات
ويژگي هاي مصرف كنندگان و تبليغات
ساير عوامل موثر در تبليغات
دانلود فایل


پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,جزوه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,دانلود کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

روان شناسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی و علوم تربیتی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید