طرح درس روزانه پایه ی چهارم درس ریاضی صفحه 49 درس آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

طرح درس روزانه پایه ی چهارم درس ریاضی صفحه 49 درس آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

اهداف جزئی

 

آشنایی دانش آموزان با ضرب تکنیکی

آشنایی دانش آموزان  با ضرب مساحتی

آشنایی دانش آموزان با ضرب فرآیندی

آشنایی دانش آموزان با ضرب گسترده نویسی


دریافت فایل


طرح درس روزانه پایه ی چهارم درس ریاضی صفحه 49 درس آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

طرح , درس , روزانه , پایه ی , چهارم , درس , ریاضی , صفحه , 49 , درس , آشنایی , با , ضرب , دو , عدد , دو , رقمی ,

عمومی و آزاد

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید