اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

 

اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی دارای 72اسلاید و پسوند pptکه قابل ویرایش در نرم افزار پاورپوینت می باشد

تجزیه تحليل گري مالي با استفاده از نسبتهاي مالي از وظايف مدير مالي و حسابداران مديريت است. با توجه به نقش عملكرد مالي در تحقق اهداف ،‌تحليل گري مالي مهم ترين شيوه تحليل گري است . متداول ترين شيوه تحليل گري مالي ،‌تجزيه و تحليل صورت هاي مالي است كه با استفاده از نسبت هاي مالي انجام مي شود.

ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد ، اطلاعات اساسي تحليل گري مالي را فراهم مي سازد

تجزیه و تحلیل صورت مالی

تعاریف تجزیه تحليل‌گري مالي

تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد)

 • تجزیه تحليل‌گري مالی: عبارت است از شیوهای که برای استفادهکنندگان اطلاعات مالی این امکان را فراهم کند تا هنگام تصمیمگیری برای مقاصد اقتصادی به اطلاعاتی، آن هم بهشکلي خاص دست يابند كه از طريق سيستم اطلاعات موجود ، امكان دسترسي به آنها وجود ندارد .
 • مديران مالي به دو دليل عمده ،‌ صلاحيت تحليل گري مالي را دارا مي باشند . اولاً ، آنها از دانش و توانايي حرفه اي برخوردارند كه امكان تجزيه و تحليل صورت هاي مالي را ميسر مي سازد . ثانيا ً‌،‌دسترسي به اطلاعات مالي موجب مي گردد كه با سرعت ،‌دقت و كيفيت لازم ،‌فرايند تحليل گري مالي را انجام دهند.
 • تجزیه تحليل‌گري مالی: ابزار مدیر مالی در برنامهریزی مالی است، و اولین قدم در برنامهریزی مالی ، آگاهی از وضعیت گذشته است تا بر پایه‌ي آن ، وضعیت مدنظر آیندهرا پیشبینی کند.
 • فرض اساسي در مديريت مالي که وظايف مدير مالي بر اساس آن تعريف مي شود عبارت است از بررسي وضعيت گذشته از طريق به كارگيري ابزارها و روش هاي كمي و كيفي متنوع و ترسيم و پيش بيني وضعيت مطلوب آينده است. بنابراين مديريت مالي به آينده توجه بيشتري دارد تا گذشته هرچند از وضعيت گذشته قافل نيست .
 • گزارش هاي مالي
 • هرگزارشي كه مشتمل بر صورت هاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورت هاي مالي تشكيل دهد يا متكي و منظم به صورت هاي مالي باشد ،‌گزارش مالي محسوب مي شود. (سازمان حسابرسي ،‌1376 ،‌20 )
 • آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی

منابع تجزیه تحليل‌گري مالي

الف : ‌اطلاعات مالی

گزارش‌هاي سالانه، صورت‌های مالی اساسی، رویدادهای رسمی تفصیلی، مستندات گردش فعالیت و عملیات و وضیعت آینده، داده‌های مالی خلاصه‌شده، اطلاعات بازار سهام، پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی، پیش‌بینی مدیریت

ب : اطلاعات کمی غیرِمالی

آمارهای تولید، تقاضا و اشتغال، آمارهای رسمی اقتصادی

ج : اطلاعات کیفی

گزارش‌هاي حسابرسان، اشخاص حرفه‌اي و هيأت مديره، اخبار کارکنان، تحلیل و تفسیر مدیریت، تفسير تحليل‌گران مالي، تفسير مؤسسات تجاري و مالي، اظهارنظر اعتباردهندگان مستقل، ارزیابان رسمی و مستقل، اشخاص طرف قرارداد، مدارک قبلي

د : اظهارنظر گروه‌ها 

دسته بندي فوق نشان مي دهد كه مجموعه اطلاعات و گزارش هاي كمي و كيفي اعم از مالي و غير مالي در تحليل گري مالي بايد در دسترس باشد تا اين فرايند به طور كامل انجام پذيرد . در مجموعه منابع كمي و كيفي ،‌مهمترين آنها اطلاعات و گزارش هاي مالي است كه به صورت كمي ارائه ميشود

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اسلاید تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

اهداف تحليل‌گري مالي

 

هدف تجزیه تحليل‌گري مالی عبارت است از :

 • تامین اطلاعات مالی برای تصمیمگیری در مديريت سرمايه‌گذاري
 • تحليل وضعيت و عملکرد مالي
 • تحليل رسيدگي
 • مديريت پورتفوي
 • ارزش‌يابي دارايي‌ها و انواع سرمايه‌گذاري
 • ارزيابي عملکرد مديريت
 • سنجش سودآوري، کارايي، و ريسک
 • ساير روش‌هاي تجزیه تحليل‌گري مالي
 • 1- ‌تجزیه تحليل‌گري مالی با استفاده از نسبتهای مالی
 • در اين روش ،‌ روابط بين متغير هاي حسابداري نظير فروش و سود ،‌فروش و دارايي ها ،‌دارايي ها و بدهي ها و حقوق صاحبان سهام و جز اينها ،‌شناسائي و تفسير مي گردد.
 • 2- تحلیل سریِ زمانی و پیشبینی
 • در اين روش متغير هاي تاريخي ناشي از نتايج حسابداري به عنوان تكنيك پايه مورد توجه تحليل گران مالي قرار مي گيرد . بدين نحو كه ،‌با تحليل وضعيت گذشته ،‌موقعيت و وضعيت آينده پيش بيني ميگردد.
 • ‌الف : تجزیه و تحلیل درونی
 • در اين روش مقدار و اهميت هركدام از اقلام يك صورت مالي در مقايسه با اقلام همان صورت مالي تعيين مي گردد ،‌اين نوع تجزيه و تحليل اولين قدم در بررسي صورت هاي مالي محسوب مي شود .
 • ب : تجزیه و تحلیل مقایسهای
 • دراين روش ،‌صورت هاي مالي دو يا چند دوره متوالي با يكديگر مقايسه مي گردد .
 • ج : تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش
 • در اين روش عوامل موثر در ساختار سرمايه در گردش شناخته مي شود و موجبات و علل افزايش يا كاهش اصلي ترين عامل سرمايه در گردش (وجوه نقد) شناسائي و تعيين مي گردد.
 • د : تجزیه و تحلیل خطرسنجی
 • به بررسي پيش آمدهايي اطلاق مي شود كه واحد انتفاعي را با ناتواني در بازپرداخت ديون و تحمل زيان روبرو ميكند.
 • موارد اساسی درتجزيه تحليل صورت هاي مالي
 • در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ،‌موارد اساسي زير بايد مد نظر باشد:
 • الف : شناخت انواع صورت هاي مالي اساسي
 • ب : شناخت عناصر و ماهيت هر يك از اقلام صورت هاي مالي اساسي
 • ج : آشنايي با نحوه گزارشگري و طبقه بندي صورت هاي مالي اساسي با يكديگر
 • د : آشنايي با نحوه ارتباط بين اقلام انواع صورت هاي مالي اساسي با يكديگر
 • ه : آشنايي با چگونگي استفاده از يادداشت هاي مالي و گزارش هاي مكمل
 • و : آشنايي با روش هاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي نظير نسبت هاي مالي
 • بررسي صورت‌هاي مالي
 • 1- ترازنامه
 • ترازنامه، وضعیت مالیِ واحد انتفاعی، شامل دارای‌ها، بدهی‌ها، و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد.( اين تاريخ پايان دوره مالي است )
 • دارايي‌ها = بدهي + سرمايه (حقوق صاحبان سهام)
 • 2- صورت سود و زيان
 • ‌صورت‌حسابی است که چگونگی و نتیجه‌ي فعالیت‌ها و رویدادهایِ مالیِ یک واحد انتفاعی را در طی یک دوره‌ي مالی نشان می‌دهد و نتیجه‌ي این صورت‌حساب، سود یا زیان خالص است که به ترازنامه در بخش حقوق صاحبان واحد انتفاعی منتقل می‌شود.
 • 3- صورت گردش وجوه نقد
 • صورت منابع و مصارف نقد یک واحد انتفاعی است که چگونگیِ ورود و خروج وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را برای یک دوره‌ي مالی نشان میدهد.
 • ساير ملاحظات در خصوص تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • هدف اصلي از تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ،‌ آگاهي از نقاط قوت و ضعف واحد انتفاعي از ديدگاه مالي است به طوري كه بتوان اولاً در مقابل عكس العمل استفاده كنندگان اطلاعات مالي واكنش مناسب نشان داد و ثانياً در برنامه ريزي مالي نظير پيش بيني ترازنامه ،‌ پيش بيني سود و پيش بيني گردش مناسب و مساعد وجوه نقد در قالب تهيه و تنظيم بودجه جامع مشتمل بر بودجه عملياتي ،‌بودجه سرمايه گذاري و بودجه نقد ،‌استفاده نمود. بنابراين تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اساسي ترين گام اجرايي در مهمترين وظيفه مدير مالي يعني برنامه ريزي مالي است
 • نسبت های نقدينگی
 • توانایی و قدرت شرکت را در بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت اندازه گیری می کند. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض استوار است که داراییهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای بازپرداخت بدهیهای جاری هستند.
 • 1- نسبت جاري
 • 2- نسبت سريع(آني)
 • 3- نسبت نقد
 • 4- دوره وصول مطالبات
 • 5- دوره پرداخت بدهي ها
 • 6- دوره نگهداري كالا(موجودي ها)
 • 7- سرمايه در گردش
 • تجزیه و تحلیل فعالیت
 • تجزیه و تحلیل فعالیت ،معمولا چگونگی بکار گیری داراییهای شرکت را برای ایجاد درآمد وفروش مورد بررسی قرار می دهد.
 • با بررسی تجزیه تحلیل فوق ،می توانیم تعیین کنیم که سرمایه گذاری در داراییها به اندازه مورد نیاز بوده یا کم بوده.
 • اگر سرمایه گذاریها بیش از اندازه باشد نتیجه می گیریم این وجوه می توانست در موارد مولد تری بکار گرفته شود.
 • اگر سرمایه گذاریها کمتر ازاندازه باشد می تواند به معنای ارائه خدمات نامطلوب به مشتریان یا داشتن کارایی نا مناسب در تولید محصولات باشد.
 • نسبتهای فعالیت ،در ارزیابی دوره عملیات شرکتها و ترکیب داراییهای جاری شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.
 • مزیت نسبتهای فعالیت:
 • ربط دادن اقلام سود وزیان با ترازنامه
 • معایب نسبتهای فعالیت:
 • اقلام ترازنامه ، در یک لحظه ولی سود و زیان ، طی دوره را نشان می دهد.
 • انواع نسبتهای فعالیت به شرح زیر ارائه شده است :
 • 1- نسبت گردش مجموع دارایی ها
 • 2- نسبت گردش دارائی جاری
 • 3- نسبت گردش موجودی کالا (موجودی ها)
 • 4- نسبت گردش حسابهای دریافتنی
 • 5- نسبت گردش دارایی های ثابت
 • نسبتهای اهرمی
 • نسبت هایی هستند که رابطه ی منابع مالی مورد استفاده شرکت از لحاظ بدهیهای جاری، بدهیهای بلندمدت، حقوق صاحبان سهام و نحوه ی ترکیب آنها را مشخص و ارزیابی می کنند. این نسبت ها اساساً به حجم کلی بدهیهای شرکت تاکید دارند و توان شرکت را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت خود منعکس می سازند. مهمترین نسبت های این گروه عبارتند از :
 • 1- نسبت بدهی ها
 • 2- نسب بدهی به ارزش بازار سهام
 • 3- نسبت پوشش بهره
 • این نسبت ها از چند نظر قابل توجه هستند:
 • اعتباردهندگان ، توجه خود را معطوف به میزان سرمایه ای که توسط سهامداران شرکت تامین شده است می دارند.
 • تامین مالی از طریق اخذ وام موجب می شود که سهامداران شرکت با اعمال کنترل بیشتر بر امور شرکت و با سرمایه گذاری مطلوب سود بیشتری نصیبشان گردد.
 • سهامداران اصلی شرکت نیز به نسبتهای ساختار سرمایه اهمیت می دهند زیرا این نسبتها کافی بودن یا نبودن درآمد فروش را برای پوشش هزینه های بهره و سایر هزینه های ثابت مالی را اندازه گیری می کند.
 • در صورتی که شرکت بتواند از بدهیها در زمینه ی سرمایه گذاری های مطلوب استفاده نماید و بازده این سرمایه گذاری ها از هزینه ی بهره ی پرداختی به بدهیها بیشتر باشد در این صورت ثروت سهام داران نیز بیشتر خواهد شد.
 • شرکت هایی که بدهی کمتر در ساختار سرمایه ی خود دارند در مواقع رکود اقتصادی با زیان کمتری مواجه می شوند و در دوران رشد اقتصادی نیز سود کمتری عاید آنها می گردد و بالعکس.
 • تجزیه تحلیل سود آوری
 • سود آوری به توانایی شرکت در به دست آوردن درآمد و سود اشاره می کند.
 • سرمایه گذاران و اعتبار دهند گان ،علاقه زیادی به ارزیابی سود آوری جاری و آتی یک شرکت دارند.
 • شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود ،مجبورند سود کافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتبار دهند گان بدست آورند.
 • در صورتیکه شرکتها سود کافی تحصیل نکنند قادر به جذب سرمایه مورد نیاز، جهت اجرای پروژه ها ، از طریق سهامداران یااعتبار دهندگان نخواهند بود
 • برای سنجش کفایت سود شرکت از نسبتهای سود آوری استفاده می شود.
 • نسبتهای سود آوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب ،مورد سنجش قرار می دهند.
 • نسبتهای سود آوری بر 4 نوع هستند:
 • دسته اول، سود آوری را در رابطه با فروش و درآمد ، مورد سنجش قرار می دهند
 • دسته دوم،سودآوری را در رابطه با سرمایه گذاریها و داراییها می سنجند.
 • دسته سوم، سود آوري بر مبناي سهام که سودآوري به ازاي هر سهم عادي اندازه گيري مي شود
 • دسته چهارم، سودآوری بر مبنای ارزش بازار هر سهم که بازده نقدی و قیمتی سهام اندازه گیری می شود.
 • تجزیه و تحلیل صورت گردش وجوه نقد و ارتباط آن با سایر صورتهای مالی
 • امروزه اصطلاح مدیریت وجوه نقد به مسئله کلی اداره وجوه نقد واحد انتفاعی ( نقد و موجودی های بانک ) ، جریان وجوه نقد ( دریافت ها و پرداخت ها ) و سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار اشاره دارد . مدیریت بر حسابهای دریافتنی و موجودی ها نیز مشابه مدیریت بر وجوه نقد ، چنان ضرورت یافته است که بدون اعمال این چنین مدیریتی ، چرخه عملیات واحدهای انتفاعی متوقف خواهد شد یا به کندی حرکت خواهد کرد
 • اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

منابع مورد پوشش پاورپوینت و اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 • مدیریت مالی ،ترجمه و تالیف دکتر رضا شباهنگ ،نشریه 92 سازمان حسابرسی
 • مباني حسابداري مديريت رويكرد و ديدگاه نوين ،تالیف دکتر فريدون رهنماي رودپشتي،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
 •  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، دکتر فضل الله اکبری ، نشریه 129 سازمان حسابرسی

 کلمات کلیدی محصول:تجزیه و تحلیل صورت مالی,آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,پاورپوینت صورتهای مالی,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,نمونه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,جزوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فضل الله اکبری,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی پاورپوینت,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی پاورپوینت,پاورپوینت صورتهای مالی,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,نمونه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,جزوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فضل الله اکبری,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دکتر تهرانی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل,تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فضل الله اکبری,فایل پاور پوینت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها,تجزیه و تحلیل نسبت های مالی صورتهای مالی, تجزیه و تحلیل وضعیت مالی,اسلاید آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی, تحلیل نسبت های مالی, بازده سرمایه در گردش,  تجزيه سود و زيان جامع,   تحليل صورت سود و زيان,   تحلیل,  تحلیل صورت های مالی,   تحلیل نسبت های مالی,  تحلیل نسبتهای مالی,  تحليل سود و زيان,  تحليل و تجزیه صورت جریان وجوه نقد,  دانلود اموزش نسبت هاي مالي,  نسب درصد بازده دارایی, نسبت دوره بازپرداخت بستانکاران,  نسب دوره گردش عملیات,  نسبت آنی,  نسبت بازده ارزش ویژه,  نسبت بازده فروش , نسبت جاری , نسبت دوره گردش کالا ، دفعات گردش کالا , نسبت دوره وصول مطالبات,  نسبت فروش کا لا ، گردش موجودی کالا , نسبت کالا به سرمایه در گردش,  نسبت کل بدهی به ارزش ویژه,  نسبت گردش سرمایه جاری , نسبت هاي اهرمي,  نسبت هاي سودآوري , نسبت هاي فعاليت , نسبتهاي نقدينگي,  نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری , نسبتهای سودآوری,  نسبتهای فعالیت,  نسبتهای مالی,  نسبتهای نقدینگی, آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،نرم افزارحسابداری, صورت های مالی,

 


دریافت فایل


اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت مالی,آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها,تجزیه و تحلیل صور

علوم انسانی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
علوم انسانی
سایر رشته های علوم انسانی
سایر رشته های علوم انسانی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
هایسنس HISENSE
سایر رشته های پزشکی
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید