دانلود نمومه کامل تست بندر گشتالت-کودک

دانلود نمومه کامل تست بندر گشتالت-کودک

دانلود نمومه کامل تست بندر گشتالت

 

نمره گذاری براساس سیستم کوپیتز

به اضافه تفسیر

و برگه اجرای تست آزمودنی شامل رونگاری و یادآوری

به همراه برگه خلاصه و نمره گذاری برای نظام رشدی کوپیتز-برگه سفید طراحی خود بنده

به همراه کارتهای آزمون

کیس این تست کودک بوده است

 

 


دریافت فایل


دانلود نمومه کامل تست بندر گشتالت-کودک


علوم انسانی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید