تحقیق در مورد کمباین ها

تحقیق در مورد کمباین ها

 

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

 

 

تعداد صفحات :24 صفحه

 

 

 

بخشی از تحقیق :

 

 

كمباينهاي امروزي ،ماشينهاي هستند كه در شرايط مختلف محصول ومزرعه به منظور برداشت كوبيدن  ،جداكردن وتميز كردن تمام دانه ها به كار برده ميشوند .

كمباين ها را ميتوان  به دو دسته مهم تقسيم  بندي نمود : (1) كمباين خودرو و (2)كمباين هاي كششي . كمباين ها همچنين  ممكن است به طريق زير هم تقسيم بندي شوند : (1) كمباين هاي متداول با سيستم استوانه كوبنده ( كوبنده)وكاه برها جدا كننده و(2) كمباينهاي دوار (كمباين هاي محوري ) كه در آنها براي كوبيدن وجدا كردن دانه وكاه، يك يا دو گردنده (روتور) به جاي  استوانه كوبنده وكاه بر ها وجود دارد . مدلهاي مخصوص از كمباين براي برداشت محصولاتي چون برنج ،لوبياهاي خوراكي،ذرت،سوياوبذرعلفها وجود دارد،اين مدلها ،براساس وسايل مخصوصي كه در كمباين به كار ميرود،مشخص مي گر دند هدف اصلي استفاده از كمباين ،به دست آوردن دانه از حصول ،باحداقل دانه هاي صدمه ديده وحداقل تلفات است . به علاوه، دانه بايد به اندازه كافي تميز بوده ،اري از خرده كاه وبقاياي گياهي باشد. به منظور بر داشت محصول وبه دست آوردن دانه تمام كمباينها پنج عمل اصلي زير را انجام مي دهند :

  • 1) برش وتغذيه (چيدن محصول سر پا ،كندن وجدا كردن بلال ذرت از ساقه ،يا بر داشتن نوار محصول از سطح مزرعه)
  • 2) كوبيدن (جدا كردن تك تك دانه ها از قسمتهاي از گياه كه دانه ها را در برگرفته اند ).
  • 3) جدا كردن (جدا كردن دانهوخردده كاه از كاه كلش ).
  • 4) تميز كردن (تميز كردن دانه از خرده كاه وساير بقاياي گياهي ).
  • 5) جابه جا كردن (انتقال دانه ها تميز وپس ما نده ها ).

برش وتغذيه دست گاهي كه محصول را برش ميدهد يا جمع آوري مي كند وآن را به دستگاه يا واحد كوبنده كمباين ارسال مي دارد ،معمولاً به سر خو شه چين معروف است .قسمتي كه محصول را بريده يا جمع آوري مي كند ،ممكن است يك سكوي برش ، يك سكوي بردارنده يا دماغه ذرت باشند قسمتي كه محصول بريده شده يا جمع آوري شده را به قسمت كوبنده ارسال ميدارد ،معمولاً شامل يك نقاله تغذيه است يك كمباين ممكن است براساس نوع محصولي كه بايد برداشت شود ، به سكوي برش معمولي ، براي برداشت اكثر محصولات به غير از ذرت وبرنج و يا به سكوي نقاله دار براي برداشت برنج مجهز باشد سكوي نقاله دار شبيه سكوي برش معمولي است ،اما تنها تفاوت آن دراين است كه يك تسمه نقاله، كمك به بلند كردن يا انتقال محصول بيشتر به داخل كمباين است .عرض سكوي برش بين 8/1تا 1/9متر است .در حالي كه كمباين در مزرعه به طرف جلوحركت مي كند ، تقسيم كنندهها و ورقه


دریافت فایل


تحقیق در مورد کمباین ها

تحقیق در مورد کمباین ها,تحقیق در مورد کمباین ها

فنی و مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید