نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان - نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان - نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول)

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان - نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول)

تعداد صفحات: 9

نوع فایل: WORD

 

 

قسمتی از متن:

معرفی آزمودنی

تعریف هوش

گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلی

گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)

گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند

گام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها

گام 5 – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها

گام 6 – تفسیر نوسانات درون شاخص ها

 

گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)

دوروش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: 1 هوشبهر مقیاس کل (FS IQ) که تشکیل شده از هوشبهر مقیاس های کلامی و عملی و 2- شاخص توانایی کل ( GAI) که تشکیل شده از خرده مقیاس هاییی که شاخص درک مطلب کلامی و خرده مقیاس هایی که شاخص استدلال کلامی را دربرمیگیرند. زمانی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین شاخص برابر یا بیشتر از 1.5انحراف استاندارد یا (بیشتر از 23) شود شاخص توانایی کل را باید محاسبه کرد. اما در این آزمودنی مورد نظر تفاوت بین بزرگترین شاخص ( درک مطلب کلامی ) و کوچکترین شاخص ( استدلال ادراکی) برابر با 16 شد که این اندازه از 23کمتر می باشد

بزرگترین شاخص-کوچکترین شاخص

درک مطلب کلامی-استدلال ادراکی

138 - 122 16

 

در این صورت هوشبهر مقیاس کل ( FSIQ) را تفسیرمیکنیم

علی یک کودک 11 ساله است که در این آزمون نمره هوشبهر مقیاس کل او برابر با 138 است و رتبه درصدی این هوشبهر در سطح اطمینان 95% برابر با 99.7 می باشد که این مقدار نشاان می دهد علی از 99درصد هم سن های خودش بالاتر می باشد.

 

گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند

زمانی که تغییرات درون خرده مقیاس هایی که یک شاخص را می سازند زیاد باشد آن شاخص نمی تواند توانایی خوبی در نظر گرفته شود و بنابراین قابل تفسیر نمی باشد. برای تعیین قابل تفسیر بودن هرکدام از شاخص ها گام های زیر را دنبال میکنیم:

الف – محاسبه تفاوت بزرگترین خرده مقیاس شاخص درک مطلب کلامی از کوچکترین خرده مقیاس این شاخص

بزرگترین خرده مقیاس این شاخص که شباهت ها می باشد برابر با 19 و کوچکترین خرده مقیاس این شاخص که درک مطلب کلامی است برابر با 17 و تفاوت بین آنها برابر با 2 می باشد این رقم کمتر از 1.5 انحراف استاندارد یا کمتر از 5 می باشد بنابراین می توان گفت که این شاخص یک توانایی واحد و قابل تفسیر می باشد که یک تخمین معتبری ازهوش متبلور می باشد. هوش متبلور از طریق تجارب و موقعیت های آموزشی رسمی و غیر رسمی رشد می کند و به طور گسترده با فرهنگ در ارتباط است.

خرده مقیاس های درک مطلب کلامی بزرگترین - کوچکترین

19-17= 2


دریافت فایل

download

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان,دانلود رایگان تست هوش وکسلر کودکان pdf,دانلود تست هوش وکسلر کودکان pdf,نمونه انج

علوم انسانی

الگوهای اتمی واقعیت اتم

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر گازهای خون شریانی

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر قرآن

سایر رشته های فنی مهندسی

فوریتهای پزشکی در کودکان

سایر رشته های فنی مهندسی

فوریتهای پزشکی در کودکان

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper