دانلود تحقیق روش آزمون آب ميوه ها

دانلود تحقیق روش آزمون آب ميوه ها

 

تعداد صفحات : 142صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

 روش هاي آزمون آب ميوه ها
هدف
هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روش هاي آزمون آب ميوه ها مي باشد.
دامنه كاربرد دارد.
اين استاندارد در مورد انواع آبميوه، آبميوه تغليظ شده، نكتار ميوه، پوره ميوه، نوشيدني ميوه اي و شربت كاربرد دارد.
مواد و / يا واكنشگرها
كليه مواد شيميايي مورد استفاده از نوع درجه آزمايشگاهي باشند.
آب مصرفي براي كليه آزمون ها بايد آب مقطر درجه 2 مطابق استاندارد ملي ايران شماره 1728 " ويژگي هاي و روش هاي آزمون آب براي مصارف آزمايشگاهي" باشد.
آماده سازي آزمايه
نمونه را بلافاصله پس از دريافت به ظرف مخصوص شيشه اي مجهز به درپوش منتقل و در جاي خنك نگه داري كنيد. براي جلوگيري از تاثير عمل تخمير، آزمون هاي الكل اتيليك، اسيديته كل، اسيدهاي فرار، باقيمانده خشك و قند را بلافاصله انجام دهيد. براي تعيين قندهاي قبل و بعد از هيدروليز مي توان مقداري از نمونه را وزن كرده با افزودن استات سرب براي مدت چند روز بدون تخمير نگه داري نمود.
يادآوري- استات سرب ماده اي سمي است و نمونه هايي كه به آن استات سرب اضافه شده بايد علامت گذاري شوند.
در حين آزمون، نمونه را خوب تكان دهيد تا مخلوط شود و با استفاده از روي پنبه يا كاغذ صافي با مش درشت به طوري كه سريع صاف شود، صاف كنيد.
روش هاي آزمون
آزمون ويژگي هاي حسي
آزمون ويژگي هاي حسي شامل رنگ، عطر و طعم مي باشد.
روش ارزيابي
25 ميلي ليتر آزمونه كه درجه حرارت آن حدود 10 درجه سلسيوس است به مدت 5 روز پياپي در اختيار 3 تا 5 نفر ارزياب قرار گيرد تا نظرات خود را در فرم پيوست الف در ستون امتياز علامت گذاري كنند.
جمع امتيازات ارزيابان در 5 روز متوالي محاسبه گردد.
مجموع امتيازات پس از پايان دوره ارزيابي بايد كميته 80 امتياز بر مبناي 100 باشد. در غير اين صورت ويژگي هاي حسي فرآورده، غير قابل قبول است.
يادآوري- گروه ارزيابان بايد از جنس ها و گروه هاي سني مختلف باشند و نسبت به مصرف فرآورده حساسيت خاصي نداشته باشند.
يادآوري- زمان ارزيابي بين ساعت 9 تا 11 صبح است و ارزيابان بايد از خوردن مواد غذايي و استعمال دخانيات حداقل نيم ساعت قبل از آزمون خودداري كنند.
يادآوري- هر ارزياب بايد به صورت محرمانه، مجزا و به دور از هر گونه اعمال نظر به انجام آزمون بپردازد.
اندازه گيري كمي رنگ بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 2634" رنگ هاي افزودني قطراني در مواد خوراكي" انجام مي شود.
آزمون مواد خارجي
شن و خاك
مواد
تتراكلروركربن
وسايل
آون 70 درجه سلسيوس
بشر 100 ميلي ليتري
شيشه ساعت
كاغذ صافي با مش ريز
قيف شيشه اي
روش انجام آزمون
10گرم آزمونه يكنواخت شده را به يك بشر 100 ميلي ليتري منتقل كنيد 40 ميلي ليتر تتراكلروركربن به آن اضافه كنيد. روي آن يك شيشه ساعت قرار دهيد و بگذاريد حداقل به مدت دو ساعت بماند. يك كاغذ صافي با مش بسيار ريز را وزن كنيد. كاغذ صافي را روي قيف قرار دهيد و محلول را از آن عبور دهيد. سپس كاغذ صافي را در آون با دماي 70 درجه سلسيوس خشك كنيد و پس از رسيدن به وزن ثابت، توزين كنيد. وزن كاغذ صافي را از وزن كاغذ صافي و شن و خاك كم كنيد تا وزن شن و خاك به دست آيد.
آزمون


دریافت فایل


دانلود تحقیق روش آزمون آب ميوه ها

دانلود تحقیق,تحقیق روش آزمون آب میوه ها

کتاب ، جزوه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید