دانلود تحقیق بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دانلود تحقیق بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

تعداد صفحات : 12 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران


چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (OHQ) و تعهد سازمانی آلن و مییِر (OCQ) انجام گرفت. ضرایب پایایی این پرسشنامه‌ها را تحقیقات داخلی و خارجی تأیید کرده‌اند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ شادکامی 93/0 و برای پرسشنامۀ تعهد سازمانی 84/0 گزارش شده است. برای تعیین توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بررسی ارتباط بین شادکامی و تعهد سازمانی، میزان همبستگی (782/0P=) را در سطح معناداری (01/0≤  P) نشان داد که بیانگر معناداری رابطۀ شادکامی و تعهد سازمانی است. همچنین ارتباط بین شادکامی و اجزای تعهد سازمانی، میزان همبستگی (813/0P=) بین شادکامی و جزء عاطفی و میزان همبستگی (607/0P=) را بین شادکامی و جزء هنجاری، در سطح معناداری 01/0≤ P نشان می‌دهد. این در حالی است که رابطۀ معناداری بین شادکامی و تعهد مستمر مشاهده نشد. بر پایۀ یافتههای پژوهش، تلاش سازمانها برای ارتقای روحیۀ کارکنان و افزایش شادکامی آنان، دلبستگی به سازمان و تلاش آنان برای بهبود عملکرد سازمان را افزایش خواهد داد. بر این اساس، به‌کارگیری راهکارهایی برای افزایش شادکامی کارکنان سازمان، میتواند سبب افزایش تعهد سازمانی و عملکرد بهینۀ سازمان شود.
کلیدواژگان
ایران؛ تعهد سازمانی؛ رضایت شغلی؛ شادکامی؛ وزارت ورزش و جوانانمقدمه
یکی از عوامل نامحسوس موثر بر عملکرد کارکنان تعهد سازمانی آنان است. باید دانست که یکی از عوامل ترک خدمت کارکنان به گواه تحقیقات زیادی که انجام شده [آنجیل و پری، 1981، آلن و میر 1990، 1996، 2000، ماتو و زایاک، 1990، سونر 1995، ایورسون] عدم وجود بنابراین حمایت سازمانی از کارکنان به شدت تعهد را افزایش می دهد و ترک خدمت را کاهش می دهد و رضایت شغلی و عملکرد را ر حد متوسط بالا می برد. رفتارهای عادلانه از سوی سازمان با ارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی آنها می شود. اگر افراد در سازمان احساس بی عدالتی کنند ، احتمال رها کردن سازمان و یا سطوح پایینتری از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند. فردی که شدیدا متعهد باشد هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشاركت ميكنـد و در آن درگيـر مـيشـود و از عضويت در سازمان لذت ميبرد. برگمان و همكارانش تعهد سازماني را اين چنـين تعريـف كـرده انـد: تعهـد سازماني عبارت است از باور قاطع افراد در پذيرش ارزش ها و اهداف سازمان وتمايـل بـه تـلاش بيشـتر و حفـظ هويت درسازمان. تعهد سازماني را به عنوان يك نگرش عبارت است از تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش ارزش‌ها و اهداف آنها می باشد و منعکس کننده ی نگرش افراد نسبت به افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمان است و بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف س

دریافت فایل


دانلود تحقیق بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

تحقیق بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

کتاب ، جزوه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
کتاب ، جزوه
برق، الکترونیک، مخابرات
برق، الکترونیک، مخابرات
( دامپ ، DUMP ) ویژه تعمیرکاران
( ناند ، NAND ) ویژه تعمیرکاران
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
جزوه های روانشناسی آمادگی دکترا و ارشد
کتاب ، جزوه
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید