مقاله بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مقاله بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی

مقاله بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 14 صفحه

بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی

خلاصه
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی است. جهت بررسی این پژوهش بنا به ضرورت از دو روش استفاده شد روش اول از روش همبستگی به منظور تعیین ارتباط بین متغیر ها و روش دوم از نوع توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی به منظور توصیف و تببین در جامعه مورد مطالعه. جامعغه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل و کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل که در سال 1394 مشغول به کار هستند. نمونه آماری تعداد 120 نفر از این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.برای بررسی نمونه های پژوهش از پرسشنامه آگاهی پرسنل ازحقوق بیمار که بر اساس 10 بند مشنور حقوق بیماران طراحی و هنجار یابی شده،استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و تحلیل چند متغره مانوا استفاده شد.نتتایج پژوهش نشان داد آگاهی پرسنل در بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیماران بصورت معناداری متفاوت بوده و پرسنل بیمارستان های خصوصی آگاهی بالاتری نسبت به حقوق بیماران دارند. همچنین میزان رضایت بیماران از پرسنل بیمارستان های خصوصی بالاتر از بیمارستان های دولتی گزارش شده است. همچنین راهکارهایی از قبیل آموزش های ضمن خدمت میتواند بر آگاهی پرسنل از حقوق بیماران افزوده و بر بهبود عملکرد آنها بیافزاید.

کلمات کلیدی : آگاهی پرسنل-حقوق بیماران-بیمارستان های دولتی-بیمارستان های خصوصی-راهکارهای مدیریتی

مقدمه
مفهوم حقوق طبیعى و حقوق انسانى قرنها مورد توجه انسان بوده است و این مهم در تعالیم آسمانی تمامی انبیاء الهی به اشکال مختلف نمایان است و به عنوان یک اصل پیشرفته ي علمی و انسانی به چشم می خورد. بی شک هر انسانی داراي حقوق فردي و اجتماعی است که به عنوان یک اصل توسط تمامی جوامع بشري پذیرفته شده است . اما گروه هاي آسیب پذیر اجتماع از حقوق خاص و ویژه تري برخوردارند. بیماران یکی از آسیب پذیرترین گروه هاي اجتماعی هستند که چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روانی، اجتماعی و اقتصادي در معرض خطر قرار دارند و این خود مؤید توجه خاص مجامع بین المللی حقوق بشر به مفهوم حقوق بیمار می باشد. سوگندنامه ي بقراط، مناجات نامه ي ابن میمون و آیین اخلاقی عقیلی شیرازي از متون کهنی هستند که در آن به اصولی چون لزوم رجحان منافع بیمار بر پزشک و رعایت اصل رازداري تأکید شده استپارسا پور،2009).در دهه هاي اخیر، متناسب با پیشرفت خیره کننده ي علوم خصوصاً پزشکی و پیدایش روشهاي روزآمد درمانی و پیشرفت فناوريهاي علوم پزشکی، حوزه ي تعامل و مداخلات پزشکی وسعت زیادي پیدا کرده است و این خود چالشهاي اخلاقی زیادي را به دنبال داشته است و بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه هاي اجتماعی در معرض خطر قرار داشته و دارند. نظام سلامت کارآمد نیازمند مشارکت فعالانه گیرندگان و ارایه کنندگان خدمات سلامت است. ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزشهاي شخصی و حرفهاي و حساسیت نسبت به تفاوتهاي موجود، لازمه ي مراقبت مطلوب از بیمار است(سازمان بهداشت جهانی،1993).بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین ارکان ارایه ي خدما

دریافت فایل

download

دانلود تحقیق, دانلود مقاله, فایل سنتر, فروشگاه فایل سنتر بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راه

کتاب ، جزوه

میزان ، نسبت ، سهم

سایر رشته های فنی مهندسی

خود آگاهی

سایر رشته های فنی مهندسی

مديريت پرسنلي

سایر رشته های فنی مهندسی

هتلینگ بیمارستانی

سایر رشته های فنی مهندسی

خصوصی سازی

سایر رشته های فنی مهندسی

خصوصیات ویبریو ها

سایر رشته های فنی مهندسی

حقوق اجتماعی زن

سایر رشته های فنی مهندسی

حقوق و دستمزد

سایر رشته های فنی مهندسی

تجربه مدیریتی

سایر رشته های فنی مهندسی

ساخت تایمر

برق، الکترونیک، مخابرات

LDD.M3463.G

( دامپ ، DUMP ) ویژه تعمیرکاران

ua43k5002ak

( ناند ، NAND ) ویژه تعمیرکاران

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper