آموزش نصب آیفون تصویری

آموزش نصب آیفون تصویری

 

 

 

 

 

 

 

 

آﻳﻔﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮي وﺳﻴﻠﻪ اي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي درب ورودي ﺣﻴﺎط ﻣﻨﺎزل ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و
داراي ﻳﻚ ﭘﻨﻞ در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط از ﻣﻨﺰل ﺑﺎ دم درب ﺣﻴﺎط ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
رود ، اﻛﺜﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎي آﻳﻔﻮن ﻫﺎي ﺳﺎده و ﺗﺼﻮﻳﺮي داراري ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آداﭘﺘﻮرﺗﻐﺬﻳﻪ و
درب ﺑﺎز ﻛﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﭘﻨﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل و ﭘﻨﻞ درب ﺣﻴﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﭘﻨﻠﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻃﺮح ﻓﺮاز
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎران داراي ﺳﻮﺋﻴﭽﺮ داﺧﻠﻲ ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ، در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي آﻳﻔﻮن ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎران
ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل اﻳﺪه آل و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻮب آﻳﻔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎي آﻳﻔﻮن ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ

شامل 12 صفحه pdf


دریافت فایل


آموزش نصب آیفون تصویری

آموزش نصب آیفون تصویری

فنی و مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید