گزارش کارآموزی حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش      تعداد صفحات:6 صفحه فهرست+ 72 صفحه متن اصلی


بخشی از متن :

 

 

فهرست                                                         صفحه

          

 

 

 • بخش اول : حقوق پايه فوق العاده كارگران

مقدمه                                                                                                                 1         

اهداف و مزاياي سيستم                                                                                           1

خلاصه                                                                                                               1

روش عمليات                                                                                                       1

انتقال اطلاعات                                                                                                      4

 ضمايم ( حقوق پايه )                                                                                            5

فوق العاده بدی آب و هوا                                                                                        6

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي                                                                     7         

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران                                                                  7         

فوق العاده 2 نوبتكاري صبح و عصر                                                                           8

فوق العاده اضافه كاري                                                                                           8

مقررات مربوط به مرخصي كاركنان                                                                           10

 بخش 1 – 2  وام ها .                                                                                             12

 

مزایای وامها                                                                                                         12

تبادل اطلاعات                                                                                                      13

بخش 1 – 3  استخدام                                                                                             14

 • بخش دوم

خالص حقوق                                                                                                       16

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق                                                                                  16

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه                                                                                 17

نحوه محاسبه پس انداز                                                                                            17        

ماليات بر درآمد                                                                                                    18

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق                                                                            21

محاسبه خالص حقوق                                                                                             23

اجزا صورت حساب حقوق                                                                                      25        

گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان                                                            27        

حسابداري حقوق                                                                                                  28

اهداف و مزایا                                                                                                      29

 

 

عمليات حسابداري                                                                                                 31

 • بخش سوم : محاسبات دستمزد كارگران

نحوه تهيه برگ حضور غياب و ارسال به واحد ها                                                           38

افزايش يا كاهش دستمزد كارگران                                                                             39

كارگراني كه برگ حضور غياب آنها به سيستم وارد نمي شود                                            40

 • بخش چهارم : تعديلات ايام دستمزد كاگران

نحوه تكميل برگ تعديلات ايام دستمزد                                                                      43

بيماري كارگران                                                                                                    43

محاسبه غرامت دستمزد ايام مرخصي                                                                          43        

 • بخش پنجم : مرخصي كارگران

نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي                                                                             44

 • بخش ششم : باز خريد مرخصي

محاسبه باز خريد مرخصي                                                                                       46

 

 

 

 • بخش هفتم : فوق العاده ها

كليات                                                                                                                47

 • بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده هاي نوبتكاري

جدول                                                                                                                49

 • بخش نهم : فوق العاده مسكن

نحوه محاسبه                                                                                                        50       

 • بخش دهم : فوق العاده ترميم درآمد

توضيحات                                                                                                           50

 • بخش يازدهم : فوق العاده عائله مندي

توضيحات                                                                                                           51

 • بخش دوازدهم : ماليات

توضيحات                                                                                                           51

 نواحي محروم و دور افتاده در كشور                                                             52

 

 

 • بخش سيزدهم : حق بيمه تامين اجتماعي

توضيحات                                                                                                           52

گروه بندي كارگران – محاسبه دستمزد حالات ويژه                                                        54

عمليات سيستم دستمزد كارگران                                                                                56

اصلاح اشتباهات ويرايش                                                                                        57

 

 • بخش چهاردهم : ويرايش مقابله اي

توضيحات                                                                                                           58

 • بخش پانزدهم : بودجه

توضيحات                                                                                                           59

اصول بودجه                                                                                                        61

ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها                                                                    62

 • بخش شانزدهم : چگونگي رمز واحد / شركت

بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري                                                               63

 شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري .                                                                      64

 

دستور كارهاي تعميراتي                                                                                          64

 • بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضيحات                                                                                                           65

حسابداري مالي                                                                                                     66       

 • بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تايپها

توضيحات                                                                                                           68

 

 • بخش نوزدهم : گزارشهاي پيمانكاران

توضيحات                                                                                                           68       

انواع گزارشهاي پيمانكاران                                                                                       69

 • بخش بيستم : حسابداري

توضيحات                                                                                                           71

 

 • نتيجه گيري و پيشنهاد 73                  

منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه،    فوق العاده ها  مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد.

 • اهداف و مزاياي سيستم

1-2-الف: اهداف: اهداف اين مجموعه را به شرح ذيل مي توان مشخص نمود :

 • مكانيزه نمودن نحوه محاسبه كليه پرداختهاي كارمندان
 • ساده بودن روشهاي عملياتي

1-2- ب: مزايا: مزاياي اين روش عبارتند از:

 • استفاده از سيستم مكانيزه به منظور تغيير و يا حذف كليه پردختها
 • حذف محاسبات دستي و غيره ماشيني تا حد امكان
  • خلاصه

1-3-الف: خلاصه به طور كلي مجموعه پرداخت به كارمندان ايراني و كارمندان خارجي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي كرد عبارتنداز:

 • حقوق پايه 2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزينه ها 4- پاداشها

1-4- روش عمليات:

ايجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سيستم به 2 شكل زير انجام مي گيرد.

 • به طور مكانيزه و خودكار- به طور دستي

پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد: 

 • شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد.
 • حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد.

 شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي كارمند اعم از وضعيت تاهل يا تجرد- وضضعيت رتبه شخصي و چگونگي وضعيت استخدامي و غيره.

 


دریافت فایل


گزارش کارآموزی حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری, گزارش کارآموزی ,حسابداری

عمومی و آزاد

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید