موقعیت بهینه،آهارزنی و تخصیص پست های شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم K-means

موقعیت بهینه،آهارزنی و تخصیص پست های شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم K-means

فرمت فایل : pdf
تعداد صفحه : 20
مقاله حاضر رویکردی نوین و کاربردی را بر اساس خوشه بندی جهت تعیین موقعیت های بهینه، آهارزنی پست های شبکه توزیع با نواحی خدمات مربوطه، بدون تعیین وضعیت پستهای کاندید ارائه می دهد. هدف از این بهینه سازی به حداقل رساندن همه هزینه های ثابت و هزینه های عملیاتی تا موقعی که تمام محدودیت ها معلوم شده باشند، می باشد. هزینه تجهیزات، ساختمان، کابل تغذیه رسان MV  و تلفات توان و نیز پست های موجود در تابع هزینه در نظر گرفته شده اند. همچنین، ما محدودیت های مختلف مانند افت ولتاژ، محدوده توان ظرفیتی پست، محدوده حرارتی و شبکه تابشی را نیز مورد بررسی قرار داده ایم. مدل پیشنهاد شده شامل یک روش برای به کارگیری محدودیت های برنامه ریزی در الگوریتم بر مبنای K means که منجر به تبدیل الگوریتم K means  به یک ابزار مفید و کاربردی با حداکثر دقت و صحت می شود.ما ضریب موثر را جهت تعدیل دامنه اثر بخشی توان بار به منظور تعیین موقعیت های شبکه توزیع جدید به کار گرفته ایم. این الگوریتم به منظور بازبینی و اثبات کارایی و امکان سنجی مدل پیشنهاد شده، توسط شبکه شهری واقعی مورد آزمایش قرار گرفته است.


دریافت فایل


موقعیت بهینه،آهارزنی و تخصیص پست های شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم K-means

موقعیت بهینه , آهارزنی , تخصیص , پست های شبکه فوق توزیع , K means,الگوریتم

کتاب ، جزوه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید