علم هنر و علم مدیریت

علم هنر و علم مدیریت

علم هنر و علم مدیریت

حجم فایل : 306.5 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 85 بنام خدا علم-هنر و علم مدیریت مباحث مطرح در این فصل 3. جایگاه مدیریت کیفیت 2. تعریف علم مدیریت 1. تعریف علم-هنر 3/17/2020 1. تعریف علم-هنر 1-1. تعریف علم ارکان هر علمی شامل:علمعالمموضوع علمابزار هر علم شامل:تشخیص موضوع یا مسالهتجویز راهکار مطلوب جهت خلق موضوع یا حل مساله 3/17/2020 ارکان علم: موضوع علم یاپدیده مورد مطالعه عالم علم تشخیص یاروش تحقیق تجویز 3/17/2020 استعاره علم طب بیماری طبیب علم طب تشخیص...

جزئیات بیشتر / دانلود


علم هنر و علم مدیریت


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید