فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستممها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات مشترك ـ پروتكل بارگذاري سيستم

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستممها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات مشترك ـ پروتكل بارگذاري سيستم

فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين  سيستممها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات  مشترك  ـ  پروتكل بارگذاري سيستم

فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستممها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات مشترك ـ پروتكل بارگذاري سيستم

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  پروژه 100 صفحه ای مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهامرجع رسمي كشوراست كه عهده داروظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد. تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و...

جزئیات بیشتر / دانلود

download


کامپیوتر

روشهاي جمع آوري داده ها

سایر رشته های فنی مهندسی

ديـوار برشـي

سایر رشته های فنی مهندسی

ديـوار برشـي

سایر رشته های فنی مهندسی

سيستم عامل شبكه

سایر رشته های فنی مهندسی

بازيهاي محلي

سایر رشته های فنی مهندسی

ديـوار برشـي

سایر رشته های فنی مهندسی

ديـوار برشـي

سایر رشته های فنی مهندسی

بارگذاري

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper