دانلود رایگان کتاب سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت با فرمت pdf

معرفی کتاب:(سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت) (سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت)(از مجموعۀ 3 جلدی)در مجموعة سه جلدی «سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت»، ضمن بررسی رابطة میان نسخه های گوناگون سرمایه، دلایل دوباره نگاریهای پیدرپی مارکس شرح داده میشود و با نمایش غنای روششناسی اثر بزرگ مارکس، یعنی «گروندرسه»، نقدی از آثار بعدی سنّت مارکسیستی در رابطه با سرمایه ارائه میشود.(سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت) در جلد نخست این مجموعه روند تولید سرمایه شرح...

جزئیات بیشتر / دانلود


دانلود رایگان کتاب سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت با فرمت pdf


الاهیات

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید