فایل اکسل آنالیز فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال 1401

فایل اکسل آنالیز فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال 1401

فایل اکسل آنالیز فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال 1401

 فایل اکسل فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب با توجه به نیاز هر مترور و مسئول دفتر فنی جهت آنالیز و برآورد قیمت آیتم های اجرای کار جهت یک پروژه ساختمانی و نرم افزازهای گرانی که گهگاهی برای بروزرسانی آنها بایستی مبالغ هنگفتی پرداخت شود تا بتوان چند آیتم مورد نیاز رو براساس فایل آنالیز فهرست بها برنامه و بودجه رو جدا کرد برآن شدیم که با ساخت یک فایل اکسل برنامه نویسی شده ساده و فرمول باز نیاز عزیزان دفتر فنی...

جزئیات بیشتر / دانلود


فایل اکسل آنالیز فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال 1401


عمران

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید