انتقال پس از 3 ثانیه

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان - نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول)

نمایش شماره پشتیبانی

☄️ کلیک برای تسریع انتقال

نمونه واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان - نمونه انجام شده وکسلر کودکان (نمونه اول)

تعداد صفحات: 9

نوع فایل: WORD

 

 

قسمتی از متن:

معرفی آزمودنی

تعریف هوش

گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلی

گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)

گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند

گام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها

گام 5 – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها

گام 6 – تفسیر نوسانات درون شاخص ها

 

گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)

دوروش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: 1 هوشبهر مقیاس کل (FS IQ) که تشکیل شده از هوشبهر مقیاس های کلامی و عملی و 2- شاخص توانایی کل ( GAI) که تشکیل شده از خرده مقیاس هاییی که شاخص درک مطلب کلامی و خرده مقیاس هایی که شاخص استدلال کلامی را دربرمیگیرند. زمانی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین شاخص برابر یا بیشتر از 1.5انحراف استاندارد یا (بیشتر از 23) شود شاخص توانایی کل را باید محاسبه کرد. اما در این آزمودنی مورد نظر تفاوت بین بزرگترین شاخص ( درک مطلب کلامی ) و کوچکترین شاخص ( استدلال ادراکی) برابر با 16 شد که این اندازه از 23کمتر می باشد

بزرگترین شاخص-کوچکترین شاخص

درک مطلب کلامی-استدلال ادراکی

138 - 122 16

 

در این صورت هوشبهر مقیاس کل ( FSIQ) را تفسیرمیکنیم

علی یک کودک 11 ساله است که در این آزمون نمره هوشبهر مقیاس کل او برابر با 138 است و رتبه درصدی این هوشبهر در سطح اطمینان 95% برابر با 99.7 می باشد که این مقدار نشاان می دهد علی از 99درصد هم سن های خودش بالاتر می باشد.

 

گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند

زمانی که تغییرات درون خرده مقیاس هایی که یک شاخص را می سازند زیاد باشد آن شاخص نمی تواند توانایی خوبی در نظر گرفته شود و بنابراین قابل تفسیر نمی باشد. برای تعیین قابل تفسیر بودن هرکدام از شاخص ها گام های زیر را دنبال میکنیم:

الف – محاسبه تفاوت بزرگترین خرده مقیاس شاخص درک مطلب کلامی از کوچکترین خرده مقیاس این شاخص

بزرگترین خرده مقیاس این شاخص که شباهت ها می باشد برابر با 19 و کوچکترین خرده مقیاس این شاخص که درک مطلب کلامی است برابر با 17 و تفاوت بین آنها برابر با 2 می باشد این رقم کمتر از 1.5 انحراف استاندارد یا کمتر از 5 می باشد بنابراین می توان گفت که این شاخص یک توانایی واحد و قابل تفسیر می باشد که یک تخمین معتبری ازهوش متبلور می باشد. هوش متبلور از طریق تجارب و موقعیت های آموزشی رسمی و غیر رسمی رشد می کند و به طور گسترده با فرهنگ در ارتباط است.

خرده مقیاس های درک مطلب کلامی بزرگترین - کوچکترین

19-17= 2


دریافت فایل