انتقال پس از 3 ثانیه

نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان - نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه دوم)

نمایش شماره پشتیبانی

☄️ کلیک برای تسریع انتقال

نمونه تفسیر تست وکسلر کودکان - نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه دوم)

تعداد صفحات:    4

نوع فایل:    WORD

 

قسمتی از متن:

در خرده آزمون ادراک: نمره پایین نشان دهنده ضعف درآگاهی از واقعیت،شناخت وهوشیاری نسبت به جهان روزمره،درک وفهم محیط اجتماعی (قوانین اخلاقی- قضاوت اجتماعی) می باشد.

در خرده آزمون تکمیل تصاویر : ضعف در تمرکز و سازماندهی دید نابسنده و احتمال تکانشگری وجود دارد.

در خرده آزمون تنظیم تصاویر: توانایی طرح ریزی ،تفسیر وپیش بینی دقیق رویدادهای اجتماعی ضعیف وجود دارد.

در خرده آزمون رمز نویسی : نمره پایین نشان دهنده تکانشگری هماهنگی دیداری حرکتی ضعیف ضعف در جهت یابی واقع گرایانه از آنجایی که نمره آزمودنی در خرده آزمون رمز نویسی پایین بود (حدود 4 انحراف معیار پایین تر سطح میانگین) احتمال آسیب مغزی قابل طرح است که برای ارزیابی عصب شناسی ارجاع داده شد.

تفسیر پروفایل تعیین وضعیت فرد در میانگین نمرات خود در خرده آزمون ها

میانگین آقای ؟؟؟؟ با گروه های هم سن خود 7.3 می باشد. در آزمون  طراحی با مکعب ها در آزمونهای عملی بالاتر از رده های سنی خود وهمچنین بالاتر از عملکردش نسبت به خرده آزمونهای (تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، الحاق قطعات،  رمز نویسی) در آزمونهای عملی می باشد.

درک عملکرد آزمونی در آزمون های عملی نسبت به آزمون های کلامی بهتر است.

هوشبهرکلی  مراجع  در طبقه مرزی قرار میگیرد. که با توجه به شرح حال گرفته شده و سطح عملکردش در مدرسه مطابقت دارد.


دریافت فایل