تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

تحقیق-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-مدیران-و-رضایت-شغلی-کارکنان-مدرسهدانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه،
در قالب Word و در 71 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب:
فصل اول (معرفی تحقیق)
چکیده    
مقدمه    
بیان مسئله    
اهمیت و ضرورت تحقیق    
اهداف    
فرضیه های تحقیق   
تعریف عملیاتی    
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
مقدمه    
الف) مبانی نظری پژوهش    
مکاتب و نظریات مدیریت    
نظریات سازمانی    
آدام اسمیت    
مدیریت علمی    
مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان    
کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس    
انگیزش    
ادراک    
ارتباط    
ساختار قدرت    
اختیار    
روحیه    
پویایی گروه    
رهبری    
نظریه های رهبری    
نظریه پیوستگی رفتار رهبری    
سبک مدیریت    
انواع سبکهای مدیریت    
سبک آمرانه    
سبک مشورتی    
سبک مشارکتی    
سبک انتقال قدرت    
سبکهای مدیریت لیکرت    
ب) نظریات مدیریت    
1. نظریه جایگزینهای مدیریت    
2. نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین    
3. نظریه مسیر- هدف در ارتباط با رفتار مدیر    
4. نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا    
5. نظریه مدیریت دور اندیش مارشال ساشکین    
ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن    
انواع رضایت شغلی    
عوامل موثر بر رضایت شغلی    
1. عوامل سازمانی    
2. عوامل محیطی    
3. ماهیت کار    
4. عوامل فردی    
ابعاد رضایت از شغل    
تحقیقات خارجی    
مطالعات تحقیقی میشیگان    
تحقیقات رابینسون    
تحقیقات یانگ وریکی    
تحقیقات اینینگ وهیسانگ    
فصل سوم (روش اجرای تحقیق)
روش پژوهش    
جامعه آماری    
نمونه آماری    
روش نمونه گیری    
ابزار گردآوری اطلاعات    
پایایی ابزار گردآوری اطلاعات    
روایی ابزار گردآوری اطلاعات    
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه    
جدول شماره 1-4    
توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی    
جدول شماره 2-4    
جدول شماره 3-4    
جدول شماره 4-4    
جدول شماره 5-4    
جدول شماره 6-4    
جدول شماره 7-4    
فصل پنجم (خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد)
مقدمه    
خلاصه پژوهش   
بحث و نتیجه گیری    
محدودیت های پژوهش    
پیشنهادها    
پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش    
پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران    
منابع و ماخذ    
ضمائم    

بخشی از متن تحقیق :

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ 90/0 استفاده شد این پرسشنامه ها بین 252 نفر از کارکنان و مدیران منطقه 7 توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( 042/3= t با سطح معنی داری 001/0)، ضابطه مداری (226/35= t با سطح معنی داری 001/0) رابطه معنی دار وجود دارد.
مقدمه
با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، 1365- ص 81)
در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد. ازجمله این ویژگیها که بیش ازهمه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبک مدیریت است. این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.
تقریبا بیشتر متخصصان علم مدیریت بر این نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (همان منبع ص 56)
 
سبک مدیر می تواند زمنیه های بلوغ کارکنان را فراهم سازد در واقع او می تواند با اتخاذ سبکی مناسب، زمینه های تشویق آنان به قبول مسئولیتهای بیشتر و سنگین تر را فراهم آورد در این صورت میزان تعلق آنان به سازمان بیشتر و افزون تر شده سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری خواهد کرد. واضح است یکی از مسائل مهم سازمانهای اجتماعی و آموزشی کاستن اثرات مختلف فشار روانی است محیط کار و فعالیتهای آدمی از جمله مواردی است که احساسهای متفاوتی را در انسانهای مختلف به وجود می آورد که یکی از مهمترین آنها احساس رضایت یا عدم رضایت است بنابراین رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و یکی از عوامل مهم افزایش کارایی و احساس رضایت فردی نیز محسوب می شود. زیرا این عامل عبارت است از نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل و روابط حاکم بر محیط کاری اش که البته از عوامل متعدد از جمله فرهنگی یا فرهنگ سازمانی متاثر است حال با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تاثیر آن بر کارایی و عملکرد افراد می توان به این نتیجه رسید که این فاکتور اساسی نقش مهمی در زندگی افراد شاغل دارد. با عنایت به موارد فوق در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه بین سبکهای مدیران و رضایت شغلی کارکنان مشخص گردد....
دانلود فایل


تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

تحقیق رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق در مورد رضایت شغلی کارکنان مدرسه,دانلود تحقیق رضایت شغلی کارکنان مدرسه,پروژه رضایت شغلی کارکنان مدرسه,مقاله رضایت شغلی کارکنان مدرسه,پایان نامه پیرامون رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق روانشناسی رضایت شغلی کارکنان ,,,

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید