تحقیق آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس) مادة 1. تعاريف‏ منظور از سازمان، در اين آيين‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. معاملات، خرید یا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. تابلوي بورس تابلويي است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوي اصلي و فرعي، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی...

جزئیات بیشتر / دانلود


تحقیق آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق,آيين‌نامة,سازمان كارگزاران بورس,تحقیق آيين‌نامة معاملات

حسابداری

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید