بررسی نقد و تفسير داستانهاي تمثيلي هدايت و آل احمد ( آب زندگي، سرگذشت كندوها، نون و القلم )

بررسی نقد و تفسير داستانهاي تمثيلي هدايت و آل احمد ( آب زندگي، سرگذشت كندوها، نون و القلم )

بررسی-نقد-و-تفسير-داستانهاي-تمثيلي-هدايت-و-آل-احمد-(-آب-زندگي-سرگذشت-كندوها-نون-و-القلم-)

چكيده:
هدف از نگارش اين رساله به دست ‌دادن روشي براي تفسير روايات تمثيلي ادب فارسي است.
پس از آوردن مقدمه اي در باب دلالت هاي حقيقي و مجازي كلام، فصل اول درباره ي تمثيل از ديدگاه بلاغت قديم و نقد ادبي جديد، انگيزه هاي بيان تمثيلي و مقايسه ي آن با بيان رمزي آورده شده است. فصل دوم مروري بر ويژگي هاي بنيادين قصه ها و تطبيق عناصر داستان هاي منتخب در اين رساله با اين ويژگي هاست و سرانجام در فصل هاي سوم تا پنجم داستان «  آب زندگي» نوشته‌ي صادق هدايت و «سرگذشت كندوها» و « نون القلم» نوشته ي جلال آل احمد تفسير تمثيلي شده اند. در جريان تفسير داستان ها،. جهان بيني و افكار نويسنده.، آرا و انديشه هاي او كه در ديگر آثارش منعكس شده و نيز شرايط اجتماعي و سياسي زمان نگارش داستان لحاظ شده است.

مقدمه:
در آغاز كلمه نبود. انسان بود و اشياي پيرامونش. و انسان خواست كه بشناسد. و براي شناختن نياز به كلمه داشت؛ به اسم. تا پيش از شناختن اشيا، پيش از ترسيم صور اشيا در ذهن اسم اشيا را بداند. و انسان اسم گذاشت بر اشيا.(1)
اسامي آن چه پيرامون انسان است – و البته آن چه در ذهن و فكر و روح اوست-، ‌كوشش اوست براي شناختن. اين اسم‌ها و كلمات، علامات و نشانه‌هايي هستند كه به معاني معيني دلالت مي‌كنند و واضع آن‌ها انسان است. انسان بر حسب قرارداد و به دل خواه خود،‌ در ابتدا بر اشياي پيرامونش اسم گذاشت و اين نشانه‌هاي وضعي/ قراردادي شدند نام‌هاي واقعي اشيا. «نشانه‌ها وسايلي مقتصدانه هستند براي بيان معنايي كه يا حاضر است و يا قابل وارسي.»(2) انسان وقتي شيئي را ديد، تعريفي از آن شيء بر حسب صورت ظاهر،‌ هويت و كاركرد آن – و اگر آن شيء مفهومي ذهني يا عقلي بود، تعريفي حاصل از ادراك آن – در ذهنش نقش بست و به منظور آن كه از آن پس براي ناميدن آن شيء همه‌ي معنايي را كه در ذهنش دارد،‌ با تمام حدود  و ثغور آن به زبان نياورد، به نام‌گذاري آن پرداخت. و از اين رو است كه نشانه‌ها «همه وسايلي مقتصدانه» هستند «براي بيان تعريفي طولاني» و «موجب صرفه‌جويي در اعمال ذهني».(3)
نام اشيا را –از آن رو كه به معنايي دلالت مي‌كنند – دال، و معناي نهفته در آن را – كه همان صورت ظاهر اشيا و مجموعه‌ي ويژگي‌هاي آن‌هاست- مدلول مي‌خوانيم. بنا بر تعريفي كه از نام‌ها و نشانه‌ها ذكر شد، دلالت اين نشانه‌ها بر معنا دلالتي وضعي و قراردادي است؛ نه مبتني بر شباهت واقعي ميان دال و مدلول. هم چنين‌اند علامت‌هاي اختصاري يا نشانه‌هايي نظير علامات راهنمايي و رانندگي.
با وجود قراردادي بودن رابطه‌ي ميان دال و مدلول در نشانه‌ها و از آن جهت كه اشيا پيش از وضع اين نام‌ها اسم ديگري (در ذهن انسان) نداشتند،‌ مدلول اين گونه اسم‌ها معناي حقيقي آن‌ها محسوب است و انسان به محض شنيدن يا خواندن اين اسامي، صور اين اشيا را با همه‌ي خصوصيات ظاهري و باطني كه از آن‌ها مي‌داند، به ذهن مي‌آورد؛ بدون آن كه ذهن در اين فرايند شناختن دچار تكلف و زحمت شود. چرا كه اسم‌ها در حكم علامت‌هايي هستند كه پس از وضع معنايي ثابت، معين و همه فهم دارند.
اما اين اولين و ابتدايي‌ترين كوشش انسان است براي نهان كردن معنا در پوشش لفظ و نشانه. كوششي كه به جز صرفه‌جويي و اقتصاد در اعمال ذهني و زباني و سهولت در ايجاد ارتباط با ديگران انگيزه‌ي ديگري مسبب آن نيست. در عين حال اين نشانه‌ها در حكم آينه‌هايي هستند كه معناي مورد نظر را به روشني و وضوح باز مي‌تابانند و اين معنا «واقعيتي است حاضر و موجود، يا واقعيتي كه مي‌تواند حضور داشته باشد.(4)»

فهرست:
مقدمه    
فصل اول: تمثيل    
1-تمثيل در حوزه ي بلاغت    
2- روايت هاي تمثيلي    
    2-1- تمثيل از ديدگاه نقد ادبي معاصر    
    2-2- ساختار روايي تمثيل    
    2-3- انواع روايت هاي تمثيلي    
        2-3-1- افسانه‌ي تمثيلي    
        2-3-2- حكايت اخلاقي    
        2-3-3- تمثيل رمزي    
    2-4- تقسيم بندي ديگر    
    2-5- انواع تمثيل از نظر موضوع    
3- ضرورت بيان تمثيلي    
    3-1- ترس و احتياط    
عنوان    شماره ي صفحه
    3-2- حفظ راز از نااهل    
    3-3- مصلحت    
    3-4- تأثيرگذاري بيشتر، جلب توجه و برانگيختن دقت    
    3-5- تعليم و عيني كردن مفهوم ذهني    
4- ضرورت تمثيل گرايي در كتب آسماني    
5- داستان تمثيلي ، داستان رمزي و بهره گيري از نماد    
    5-1- نگاهي ديگر به داستان تمثيلي    
    5-2- داستان رمزي    
    5-3- مقايسه‌ي بيان رمزي و بيان تمثيلي    
    5-4- جايگاه نماد در روايات تمثيلي و رمزي    
6- تمثيل و عدم واقعيت    
7- تمثيل در ادبيات داستاني معاصر    
فصل دوم :‌بررسي داستانهاي «آب زندگي » ، «سرگذشت كندوها» و «نون والقلم» بر بنياد عمده ترين ويژگي هاي قصه ها    
1- خرق عادت    
عنوان    شماره ي صفحه
2- پيرنگ ضعيف    
3- شخصيت ها و شيوه‌ي شخصيت پردازي    
فصل سوم : تفسير تمثيلي داستان «آب زندگي »     
1- شرايط سياسي و اجتماعي در زمان نگارش داستان    
2- تفسير داستان    
فصل چهارم: تفسير تمثيلي داستان «سرگذشت كندوها»    
1- سرگذشت نفت    
2- تفسير داستان    
    2-1- سرگذشت كندوها (نظري برداستان)    
    2-2- تفسير داستان با تفكيك عناصر و اجراي اصلي     
        2-2-1- ولايت زنبورها    
       2-2-2- عسل    
       2-2-3- بلا    
       2-2-4- خواب زمستاني    
       2-2-5- تصميم كمندعلي بك    
عنوان    شماره ي صفحه
       2-2-6- مورچه هاي قرمز    
       2-2-7- جلسه‌ي گيس سفيدها    
       2-2-8- پرواز زنبورها    
    2-3- نقد و نظر    
فصل پنجم : تفسير تمثيلي «نون و القلم»    
1- مهمترين جنبش چپ گراي معاصر    
2- ماجراي يك شكست (نظري بر داستان)    
3- تفسير داستان    
    3-1- حكومت قلندرانه    
    3-2- هونگ هاي برنجي    
    3-3- دو ميرزا بنويس    
    3-4- فرجام كار    
    3-5- از دم در مسجد جامع تا ارگ حكومتي    
4- نقد ونظر    
پا نوشت    
فهرست منابع و مآخذ    


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword  در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 98

دانلود فایل


بررسی نقد و تفسير داستانهاي تمثيلي هدايت و آل احمد ( آب زندگي، سرگذشت كندوها، نون و القلم )

داستان های هدایت و آل احمد,نقد کتاب آل احمد,کتاب های جلال آل احمد,نقد کتاب جلا آل احمد,جلال آل احمد,آب زندگي, سرگذشت كندوها, نون و القلم,پایان نامه رشته ي زبان و ادبيات فارسي , تحقیق داستان های هدایت و آل احمد, بررسی داستان های هدایت و آل ا,,,

تاریخ و ادبیات

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
تاریخ و ادبیات
تاریخ و ادبیات
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
مجموعه تصاویر شاتر استوک
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید