مصاحبه بالینی. تشخیصی اجرا شده روی مراجع واقعی ویژه دانشجویان ارشد روانشناسی

مصاحبه بالینی. تشخیصی اجرا شده روی مراجع واقعی ویژه دانشجویان ارشد روانشناسی

مصاحبه بالینی. تشخیصی اجرا شده روی مراجع واقعی ویژه دانشجویان ارشد روانشناسی

این فایل شامل مصاحبه کامل همراه با تشخیص بالینی بر اساس کتاب کاپلان می باشد که روی مراجع واقعی ساعت ها با دقت جزییات مصاحبه صورت گرفته است . تشخیص بالینی بیمار افسرده از نوع افسردگی فصلی گزارش شده است

دریافت فایل


مصاحبه بالینی. تشخیصی اجرا شده روی مراجع واقعی ویژه دانشجویان ارشد روانشناسی

مصاحبه. تشخیصی. بالینی. افسردگی فصلی

جزوه و تایپ

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید