تحقیق مديريت استراتژيك منابع انساني

تحقیق مديريت استراتژيك منابع انساني

تحقیق-مديريت-استراتژيك-منابع-انسانيدانلود تحقیق با موضوع مديريت استراتژيك منابع انساني،
در قالب pdf و در 36 صفحه، غیر قابل ویرایش، شامل:

بخشی از متن تحقیق:
مقدمه
مفاهيم و تئوريهاي مديريت را م ي توان براساس موضوع دست ه بندي كرد . انسان موضوعي است كه در
كانون توجه نگرش روابط انساني در مديريت قرار م ي گيرد. اين نگرش به دو شاخه اصلي (اما مرتبط و
مكمل يكديگر) به نام هاي مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني تقسيم م يشود.
شناخت و تغيير رفتار فردي، گروهي و سازماني در حو ز ة مديريت رف ت ار سازماني قرار م ي گيرد .
مديريت منابع انساني، انسان را به عنوان يك عامل حياتي و ممتاز براي بقا، رشد، رقابت و برتري
سازماني مد نظر قرار مي دهد.
اين كتاب ترجمه كاملي از كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني اثر مايكل آرمسترانگ م ي باشد .
محتواي آن عبارت است از:
بخش ١- مفهوم مديريت منابع انساني
بخش ٢- روش هاي طراحي و اجراي استراتژيك منابع انساني
بخش ٣- مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني
بخش ٤- فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني
بخش ٥- طراحي و اجراي استراتژي منابع انساني
بخش ٦- مديريت استراتژيك منابع انساني در عمل
بخش ٧- نقش استراتژيك مديريت منابع انساني در موفقيت سازمان
بخش ٨- نقش استراتژيك كاركرد منابع انساني
بخش ٩- استراتژي هاي توسعه منابع انساني
بخش ١٠ - استراتژي هاي مديريت فرهنگ
بخش ١١ - استراتژي هاي مديريت تغيير
بخش ١٢ - استراتژي هاي توسعه روابط كاري
بخش ١٣ - استراتژي هاي جذب كاركنان
بخش ١٤ - استراتژي هاي مديريت عملكرد
بخش ١٥ - استراتژي هاي توسعه منابع انساني
بخش ١٦ - استراتژي هاي پاداش
بخش ١٧ - استراتژي هاي روابط كاركنان
بخش ١٨ - جمع بندي
مديريت استراتژيك منابع انساني / 3
بخش ١
مفهوم مديريت منابع انساني
Human Resource Management دست اندركاران امور بخشي از مفهوم مديريت مناب ع انساني
را درك كرده و تلاش كرد ه اند به دلايل مختلف آن را به اجرا گذارن د . برخي از دلايل آنها (HRM)
عبارت است از:
روش صحيح و درست اداره كاركنان است. HRM • اساسا' معتقدند كه
• مديريت منابع انساني درست با آنچه كه در سازما ن ها روي م ي دهد م طابقت دارد، چه از
حيثت رقابتي بودن، چه از حيث افزودن ارزش و چه از حيث مديريت كارا.
فكر و ايده اي جديد است كه نويسندگان و مشاوران آن را به طرزي آراسته و جذاب HRM •
معرفي و عرضه م يكنند.
مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني برنفش مهم مديريت منابع انساني استوار است كه
برماهيت استراتژيك منابع انساني و ب ر يكپارچه شدن استراتژي منابع انساني با استراتژي شركت تأكيد
مي كند.
مديريت منابع انساني و مسائل همراه آن تحت عناوين زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
HRM • تعريف
HRM • جنبه هاي سخت و نرم
HRM • اهداف
HRM • توسعة مفهوم
HRM • ويژگي هاي
HRM • نقدهايي به
و مديريت كاركنان HRM •
HRM • واكنش ها به
HRM • فعاليت هاي كليدي
HRM • نيازهاي كليدي
• جمع بندي...


دانلود فایل


تحقیق مديريت استراتژيك منابع انساني

مديريت استراتژيك منابع انساني, تحقیق مديريت استراتژيك منابع انساني, دانلود مقاله در مورد مديريت استراتژيك منابع انساني, دانلود تحقیق مديريت استراتژيك منابع انساني, مقاله در موردمديريت استراتژيك منابع انساني, پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسا

سایر گرایش های مدیریت

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید