تحقیق دموردبررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا

تحقیق دموردبررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا

تحقیق دموردبررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا

تعدادصفحه68 بررسي تحولات سالهاي اخير نشان مي دهد،كه خدمات به صورتي وسيع گسترش يافته و اين روند در سال هاي آتي با سرعت بيشتر توسعه مي يابد.صنعت كوچك و خدمات بزرگ مي شود .مديران موٌسسات توليدي و خدماتي در كليه بخش هاي دولتي تعاوني و خصوصي به تدريج پي مي برند كه تنها كيفيت محصول نمي تواند موجب تمايز آن ها از ديگران شود بلكه بايد كانون توجه را از بازار گرايي به مشتري گرايي تغيير داد....

جزئیات بیشتر / دانلود


تحقیق دموردبررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا

تحقیق بررسي تأثير فروش كالا,مقاله بررسي تأثير فروش كالا,پروژه بررسي تأثير فروش كالا,دانلودپروژه دانشجویی,دانلودمقاله دانشگاهی

مدیریت

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید