نظریه تضمین پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۱۲)

نظریه تضمین پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۱۲)

نظریه تضمین پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۱۲)

درسگفتار فلسفه دین دکتر سارا قزلباش جلسه دوازدهم: باور تضمین یافته به وجود خدا در رویکرد ایمان گرایانه پلانتینگا محورهای درس: ـ باور پایه وجود خدا ـ باور تضمین یافته وجود خدا ـ خداباوری بر مبنای قوه حسی الوهی ـ خداباوری بی نیاز از استدلال عقلی و صدق بیرونی ـ گناه، روح القدس، نجات و... به مثابه ابزارهای معرفتی

دریافت فایل


نظریه تضمین پلانتینگا (فلسفه دین، جلسه ۱۲)

پلانتینگا، تضمین، توجیه، باورهای دینی، صدق

فلسفه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید