پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲ پرسشنامه واکنش کارکنان نسبت به تحول توسط تانگ و گائو (۲۰۱۲) به منظور سنجش میزان واکنش کارکنان نسبت به تحول طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط کاظم زاده (۱۳۹۳) با تغییراتی به منظور سنجش واکنش کارکنان نسبت به تحول اعتباریابی شده است. با این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و دو بعد احساسات و تمایلات به تحول و واکنش رفتاری به تحول می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (از اعمال تغییرات جدید در سازمان، استقبال می کنم) به سنجش میزان واکنش کارکنان نسبت به تحول می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه واکنش کارکنان نسبت به تحول

دریافت فایل

download

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

پرسشنامه

عوارض يا واکنش های جانبی

سایر رشته های فنی مهندسی

واکنش زنجیره ای پلی مراز

سایر رشته های فنی مهندسی

میزان ، نسبت ، سهم

سایر رشته های فنی مهندسی

تحول صنعت نساجی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper