پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی

پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی

پاورپوینت-خلاصه-کتاب-جامعه-شناسی-روستایی-نعمت-الله-تقوی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی،
در قالب ppt و در 286 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: جامعه و اجتماع
ماهيت انسان
مفهوم جامعه
سطوح مطالعه جامعه
تعريف جامعه
ويژگي جامعه
ويژگي هاي اجتماع
اجتماع روستايي
جماعت روستايي
اقتصاد روستايي
تقسيم كار در روستا
خانواده روستايي
تجانس اجتماع روستايي
فرهنگ روستايي
زندگي روستايي
دگرگوني روستا

فصل دوم: شهر، روستا و عشاير
ده (روستا)
ملاك هاي تعريف روستا
معيار تشخيص شهر و روستا
تعريف ده در ايران
تعريف شهر
تعريف عشاير
ويژگي هاي معيشت عشايري
سازمان ايلي

فصل سوم: تعريف و تاريخچة جامعه شناسي روستايي
موضوع جامعه شناسي
وظايف جامعه شناسي
موضوع جامعه شناسي روستايي
بنيانگذار جامعه شناسي روستايي
مباحث جامعه شناسي روستايي

فصل چهارم: شيوه هاي سكونت روستايي
تعريف شيوة سكونت
عوامل مؤثر در شيوه سكونت
عوامل طبيعي
عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي- فرهنگي
عوامل سياسي- نظامي- اداري
انواع شيوة سكونت
شيوة سكونت پراكنده
شيوة سكونت متمركز

فصل پنجم: قشربندي و تحرك اجتماعي در روستا
تعريف قشر اجتماعي
تعريف قشربندي اجتماعي
اهميت تملك زمين
ملاك قشربندي در روستا
اقشار روستايي
قشر زمينداران
اقشار بي زمين
گاوبندان
نسقداران
خوش نشينان
هرم قدرت در روستاهاي ايران
كثرت دهقانان خرده مالك و كارگران روستايي
گسترش فعاليت هاي غير كشاورزي
تعريف تحرك اجتماعي
ميزان تحرك اجتماعي
عوامل تحرك اجتماعي

فصل ششم: نهادهاي اجتماعي در روستا
تعريف نهاد اجتماعي
نهادهاي اجتماعي مهم
بُعد، نوع و كاركرد خانواده روستايي
ارزش هاي اجتماعي خانواده روستايي
تعريف خويشاوندي
تعريف طايفه
خويشاوندي در روستاهاي ايران
انواع خويشاوندي
تعريف ازدواج
ويژگي هاي ازدواج در روستاها
ازدواج مبادله اي
ازدواج درون گروه
عوامل ازدواج همخون

فصل هفتم: روان شناسي اجتماعي روستاييان
بررسي رفتارها و روابط اجتماعي
طبقه بندي جوامع
جامعة سنتي
جامعة صنعتي
ويژگي هاي جامعه سنتي
سرنوشت گرايي
رفتارها
ارزش فرزند
ارزش جنس مذكر

فصل هشتم: جمعيت و حركات آن در روستا
مطالعات جمعيتي
ساخت جمعيت
ساخت جمعيت روستايي
حركات جمعيت
حركت طبيعي جمعيت در روستاها
تعريف مهاجرت
انواع مهاجرت
مهاجرت از روستا به شهر در ايران
ويژگي هاي مهاجرت از روستا به شهر در ايران
نظريه ها و مدلهاي مهاجرتي
طبقه بندي نظريه هاي مهاجرتي
پيامدهاي مهاجرت از روستا به شهر
تعريف سياست هاي مهاجرتي
انواع سياست هاي مهاجرتي
سياست هاي اقتصادي
سياست هاي سازماني
سياست هاي اداري

فصل نهم: توليد كشاورزي
تعريف كشاورزي
انواع فعاليت كشاورزي
ويژگي هاي اقتصاد كشاورزي ايران
بهره برداري كشاورزي
مالكيت مشاع و ديواني در تاريخ ايران
منابع درآمد روستاييان
عوامل سنتي توليد
اهميت آب
نيروي انساني
عوامل جديد توليد
عوامل دگرگوني نظام توليد سنتي

فصل دهم: نظام هاي بهره برداري
تعريف نظام بهره برداري
ويژگي هاي نظام هاي بهره برداري
نظام هاي بهره برداري از زمين در ايران
نظام هاي بهره برداري ما قبل سرمايه داري
برزگري
مزارعه
انواع قراردادهاي زراعي
خورابه
مغارسه و مساقات
اقطاع
انواع تيول
نظام اربابي
نظام هاي بهره برداري انتقالي
نظام بهره برداري كوچك و متوسط بازرگاني
نظام بهره برداري دهقاني
ويژگي هاي بهره برداري دهقاني
انواع بهره برداري دهقاني
نظامهاي بهره برداري جديد
كشاورزي تجاري وسيع
واحد كشتماني
شركت كشت و صنعت
بهره برداري مبتني بر توليد تعاوني
شركت تعاوني كشاورزي
شركت سهامي زراعي
مشاع توليدي
اهداف مشاع

فصل يازدهم: واحدهاي كار زراعي
تعريف واحد كار زراعي
انواع واحد كار زراعي فردي
نسق زراعي
نسق دار
نسق بندي
جفت گاو
واحدهاي بهره برداري جمعي
بُنه
بُنه بندي
انواع بُنه
ُنه اربابي
بُنه گاوبندي
بُنه قمي كاري

فصل دوازدهم. مالكيت ارضي و مناسبات زمين داري:
تعريف مالكيت
رابطة فرد با زمين
مالكيت جمعي و دولتي در جوامع شرقي
مالكيت ارضي از لحاظ شيوه انتقال به دولت اسلامي
اراضي مفتوح عُنوه
اراضي في
اراضي صلحي و عهدي
اراضي طوعي و دعوتي
انواع اراضي از لحاظ بهره برداري كشاورزي
انواع اراضي از لحاظ روابط ملكداري
انواع مالكيت ارضي در دوره پيش از اصلاحات ارضي
املاك خالصه
املاك اختصاصي
تعريف وقف
انواع وقف
املاك اربابي
خرده مالكي
سرمايه داري ارضي

فصل سيزدهم: اصلاحات ارضي
تعاريف اصلاحات ارضي
اصلاحات، تغييرات و انقلاب ارضي
تفاوت اصلاحات ارضي و تغييرات ارضي
انقلاب ارضي
هدف اصلاحات ارضي
موارد شمول اصلاحات ارضي
موارد استثناي اصلاحات ارضي
شقوق اصلاحات ارضي در ايران
مراحل اجراي اصلاحات ارضي
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
علل اصلاحات ارضي
علل خارجي اصلاحات ارضي
عوامل داخلي اصلاحات ارضي
نتايج اقتصادي اصلاحات ارضي
نتايج اجتماعي اصلاحات ارضي
نتايج سياسي اصلاحات ارضي

فصل چهاردهم: توسعه، توسعة روستايي و تنگناهاي آن
تعريف توسعه
ابعاد مفهوم توسعه
مفهوم فلسفي- نظري توسعه
مفهوم عيني- كاربردي توسعه
نظرية توسعه يكپارچه
اهداف توسعه
عقب ماندگي روستاها
جامعه شناسي توسعة روستايي
اهداف برنامه هاي توسعة روستايي
موانع توسعة روستايي
موانع طبيعي
موانع جمعيتي
موانع سياسي- اجتماعي
موانع اقتصادي
موانع فرهنگي- رواني
زمينه هاي توسعة روستايي
مسئله ارضي
مسئله دهقاني
مسئله توليد كشاورزي

فصل پانزدهم: برنامه ريزي توسعة روستايي
ضرورت برنامه ريزي
تعريف برنامه ريزي
دستورالعمل اقتصادي
شرايط برنامه ريزي
سطوح برنامه ريزي
برنامه ريزي در سطح ملي
برنامه ريزي در سطح منطقه اي
برنامه ريزي در سطح محلي
زمينه هاي برنامه ريزي توسعة روستايي
بخش دولتي
بخش تعاوني
شورا
اتحادية دهقاني
تعاوني ها
دانلود فایل


پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی

جامعه شناسی روستایی,جامعه شناسی روستایی pdf,جامعه شناسی روستایی ازکیا,جامعه شناسی روستایی و عشایری,کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی,دانلود کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی,خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی

جامعه شناسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
جامعه شناسی
روانشناسی و علوم تربیتی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید