پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم سفر آب روی زمین

پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم سفر آب روی زمین

پاورپوینت-فصل-ششم-علوم-مقطع-هفتم-سفر-آب-روی-زمین

دانلود پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم با موضوع سفر آب روی زمین،
در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
نکته :
آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﭼﺮا ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺪي اﺳﺖ ؟
زﯾﺮا ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎ ، ﺗﻔﺎوت در رﻃﻮﺑﺖ )ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ( و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :
ﺑﯿﺶ از 75% از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را آب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﻫﺎي روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آب ﻫﺎي ﺷﻮر ( اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ ) ﺣﺪود 97% آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺪود 3% از آب ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﭼﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﺑﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
 اﻟﻒ ) ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ )
 ب ) آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
 پ ) آب ﻫﺎي ﺟﺎري
ﻣﻨﻈﻮر از آب ﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ ؟
 ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ ، ﺳﻄﺢ و درون زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آب ﮐﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﮐﺮه ﺷﺎﻣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ، درﯾﺎﻫﺎ ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...


توضیحات:
این فایل قابل ارائه و مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی جهت آموزش و یادگیری در مقطع هفتم بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.
دانلود فایل


پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم سفر آب روی زمین

پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم , دانلود پاورپوینت هفتم با موضوع فصل ششم علوم , پاورپوینت کلاس هفتم در مورد فصل ششم علوم , پاورپوینت کلاس هفتم , پاورپوینت پایه هفتم فصل ششم علوم , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس هفتم فصل ششم علوم

دانش آموزی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
انواع فایلهای دانلودی و دانشگاهی
انواع فایلهای دانلودی و دانشگاهی
گزارش کار آموزی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید