پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)

پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)

این پرسشنامه دارای21 سوال است. هر سوال بر اساس يک مقیاس لیکرت 5 درجه ای«کاملاً مخالفم» «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. اين گزينه ها به ترتیب نمره 1،2،3،4 و5 می گیرند. سوال هايی که به صورت منفی اند بر عکس نمره گذاری می شوند. پايايی این پرسش نامه از طريق آلفای کرونباخ 89/0 گزارش شده است. روایی پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده ازنظر متخصصین و صاحبنظران تایید شده است. پرسشنامه ذکر شده چهار خرده مقیاس را به اين شرح می سنجد.

 

جدول3-1-توزیع سوالات مربوط به ابعادنگرش به یادگیری علوم

ابعادنگرش به یادگیری علوم

تعدادسوال

سوالات

خرده مقیاس لذت ازیادگیری علوم

8

1تا8

خرده مقیاس اضطراب علوم

7

9تا15

خرده مقیاس علاقه به درس علوم

3

16تا18

خرده مقیاس لذت از آزمایش علوم

3

19تا21

 

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

2 صفحه

 


دریافت فایل


پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)

پرسشنامه ,نگرش به یادگیری علوم ,اکپینر,لیکرت,پايايی,روایی,یادگیری علوم,ابعادنگرش,لذت ازیادگیری,اضطراب علوم,علاقه به درس علوم,لذت از آزمایش ع

علوم انسانی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید