مقاله به همراه ترجمه با عنوان مقایسه ی دوزهای اندازه گیری شده و محاسبه شده خارج از میدان در یک فانتوم انسانی کودکان

مقاله به همراه ترجمه با عنوان مقایسه ی دوزهای اندازه گیری شده و محاسبه شده خارج از میدان در یک فانتوم انسانی کودکان

6 صفحه فایل pdf مقاله به همراه 10 ص فایل ورد ترجمه مقاله 

چکیده

یک فانتوم انسانی کودکان با استفاده از یک نقشه درمانی استاندارد 3DCRT با و بدون در نظر گرفتن تخت در محاسبات سیستم نقشه برداری درمان (TPS; Varian Eclipse 13-5, AAA algorithm) تحت تابش قرار گرفت. توزیعات دوز پراش دو بعدی در چندین سطح دور از ایزوسنتر با استفاده از یک فیلم رادیوکرومیک EBT3 اندازه­ گیری و با دوزهای محاسبه شده در چندین فاصله از ایزوسنتر مقایسه شد. توزیعات دوز خارج از میدان (به دست آمده از TPS و EBT3) بسیار متفاوت بودند، به ویژه در جایی که پرتوی سری-گردنی از بدن خارج می­شد امّا هنوز نزدیک سطح فانتوم و نزدیک تقاطع تخت بود. به علاوه، بررسی ­هایی برای برآورد اثر زاویه ­ی پرتو روی توزیع دوز انجام شد. یک تابش فوتونی MV6 با ابعاد cm 5 در cm 5 برای تحت تابش قرار دادن یک ورقه فیبر کربنی با زاویه­ های برخورد مختلف استفاده شد و تابش پراش شده یا یک چمبر یونیزان که با فاصله cm 20 از ایزوسنتر قرار داشت اندازه گیری گردید. نتایج، نشان دهنده ­ی یک افزایش 5 درصدی در تابش پراش شده بین زوایای صفر درجه و 85 درجه بود. این مشاهده نشان می­دهد که وقتی که توزیعات دوز خارج از میدان را برآورد می­کنیم باید پراش تخت درمان را در نظر بگیریم و این که حتّی زمانی که تخت در محاسبات در نظر گرفته شود، TPS، برای پیش­بینی این دوزها، به اندازه ­ی کافی دقیق و صحیح نیست.


دریافت فایل


مقاله به همراه ترجمه با عنوان مقایسه ی دوزهای اندازه گیری شده و محاسبه شده خارج از میدان در یک فانتوم انسانی کودکان

فانتوم , دوز , کودکان , میدان , پرتودرمانی

علوم پزشکی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید