مهارت مقابله با استرس

مهارت مقابله با استرس

مهارت مقابله با استرس

استرس واکنش جسمى یا واکنش رفتارى انسان در مقابل تحریک درونى یا بیرونى است. به عبارت دیگر، استرس واکنش فیزیولوژیکى بدن است در برابر تغییر و تهدید فشار بیرونى یا درونى که تعادل روانى شخص را بر هم مى زند. هر محرکى که استرس به وجود آورد، محرك استرس زا نامیده مى شود. البته توجه داشته باشید که استرس به معنى دل شوره و نگرانى نیست؛ بلکه نوعى سازگارى مجدد با شرایط و موقعیت هاى جدید است. هنگامى که تغییرى در زندگى شخص ایجاد شود، او با استرس روبه رو...

جزئیات بیشتر / دانلود


مهارت مقابله با استرس

مهارت,استرس,روانشناسی,ترس

روان شناسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید